نویسنده = پریچهر احمدیان تهرانی
تعداد مقالات: 5
1. مطالعه باززائی در ارقام مختلف جو

دوره 33، شماره 3، خرداد 1381

منصور امیدی؛ پریچهر احمدیان تهرانی؛ محمد رضا قنادها؛ علی اکبرشاه نجات بوشهری


2. بررسی کال زایی در ارقام مختلف جو

دوره 3، شماره 0، خرداد 1378

منصورامیدی؛ پریچهر احمدیان تهرانی؛ بدرالدین ابراهیم سیدطباطبایی؛ محمدعلی رستمی


3. مقاومت سیتوژنتیکی شته سبز هلوMyzus persicae (Sulzer) نسبت به سم فسفره (دیازینون) در ایران

دوره 1، شماره 0، فروردین 1372

پریچهر احمدیان تهرانی؛ محمدجواد مراداسحقی؛ سید حسن حجت


5. گونه های (HOM. APHIDIDIDAE) UROLEUCON MORD . در ایران و روش شناسائی آنها سید حسین حجت

3و4، شماره 0، اردیبهشت 1366

سید حسین حجت؛ پریچهر احمدیان تهرانی