نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 2
1. اثر محلول پاشی برگی برخی ریز مغذی ها و انبار سرد بر کیفیت میوه سیب گلدن دلیشز

دوره 32، شماره 3، خرداد 1380

لطفعلی ناصری؛ مصباح با بالار؛ محمد علی عسگری؛ علیرضا طلایی