نویسنده = ���������������� ������ ������
تعداد مقالات: 3
1. اثر مقادیر مختلف نیتروژن و فسفر بر صفات مهم زراعی عدس در منطقه کرج

دوره 32، شماره 2، اردیبهشت 1380

بهمن یزدی صمدی؛ سید علی پیغمبری؛ ناصر مجنون حسینی


3. بررسی تنوع جغرافیایی و ژنتیکی در ارقام عدس (lens culinaris Medic.)

3و4، شماره 0، فروردین 1370

سید علی پیغمبری؛ بهمن یزدی صمدی؛ عباسعلی زالی