نویسنده = ������������ �������� ������������
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد در ژنوتیپ‌های گلرنگ بهاره

1-37، شماره 3، فروردین 1385

بهمن پاسبان اسلام؛ طاهر قاسمی


2. تجمع و تحرک مجد کربوهیدراتهای غیرساختاری ساقه در ایزولاینهای گندم بهاره تحت تنش کمبود آب

دوره 4، شماره 0، تیر 1377

بهمن پاسبان اسلام؛ محمدرضا شکیبا؛ محمد مقدم واحد؛ جوانشیر جوزن