نویسنده = ������������������ ������������ ����������
تعداد مقالات: 2
1. شناسائی مناطق مستعد جهت تولید سیب‌زمینی بذری در استان همدان

2-38، شماره 2، آذر 1387

هرمز سلطانی؛ رضا پوررحیم؛ علی رضوانی؛ علیرضا کریمی روزبهانی


2. بررسی امکان مبارزه بیولوژیکی با بیماری خال سیاه سیب زمینی بوسیله قارچ Trichoderma pers . ex Fr

دوره 1، شماره 0، خرداد 1373

محمود اخوت؛ دوستمراد ظفری؛ علیرضا کریمی روزبهانی؛ حیمد روحانی