نویسنده = �������������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی ارقام گندم برای مقاومت به خشکی

3و4، شماره 0، فروردین 1367

سیروسی عبدمیشانی؛ جمشید جعفری شبستری


2. اثر رژیم های مختلف آبیاری ومیزان بذر بر عملکرد گندم پاییزه

3و4، شماره 0، اردیبهشت 1365

سیروس عبدمیشانی؛ جمشید جعفری شبستری