نویسنده = ���������� ����������������
تعداد مقالات: 2
2. اثر مخمر ساکارومایسس سرویسیه روی تولید و ترکیبات شیر گاو هلشتاین

دوره 35، شماره 1، فروردین 1383

علی نیکخواه؛ مهدی دهقان بنادکی؛ ابوالفضل زالی