نویسنده = صدیقه موسی نژاد
باروری جنسی و تیپ‌های آمیزشی (mating types) در گونه کمپلکس Gibberella fujikuroi، عامل پوسیدگی طوقه برنج در گیلان

2-38، شماره 2، آذر 1387

محیا عباس زاده؛ محمد جوان نیکخواه؛ فریدون پاداشت دهکایی؛ صدیقه موسی نژاد


تعیین گروههای سازگاری رویشی در جمعیت قارچ Magnaporthe grisea در استان گیلان

دوره 36، شماره 2، اردیبهشت 1384

صدیقه موسی نژاد؛ محمد جوان نیکخواه؛ ابراهیم محمدی گل تپه