نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 5
1. بررسی اثرات سرعت پیشروی، دور کوبنده و فاصله کوبنده - ضدکوبندة کمباین

2-38، شماره 2، آذر 1387

مجید لشگری؛ حسین مبلی؛ محمود امید؛ رضا علیمردانی؛ سید سعید محتسبی


2. بررسی و مقایسه سختی تیغه دروگرهای رفت و برگشتی ساخت ایران

2-38، شماره 2، آذر 1387

محمد جواد طالبی؛ حسین مبلی؛ علی رجبی پور؛ علیمحمد برقعی؛ شاهین رفیعی


4. تحلیل تنش های تماسی در اتصالات پیچی

دوره 37، شماره 7، تیر 1385

نیلوفرخوشبخت؛ حسین مبلی؛ ناصرسلطانی؛ رضا علیمردانی


5. تعیین درصد ریزش میوه و خوشه از درخت در ده رقم پسته با یک تکاننده مکانیکی

دوره 1، شماره 0، فروردین 1378

حسین مبلی؛ تیمور توکلی هشتجین؛ محمد علی رستمی