کلیدواژه‌ها = پسته
بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت قارچ Aspergillus flavus Link بر اساسگروه‌های سازگاری رویشی در منطقه پسته کاری استان کرمان

دوره 38، شماره 2، آذر 1386

رضا حیدریان؛ محمد جوان نیکخواه؛ عباس شریفی تهرانی؛ احمد رضا قاسمی


الگوی انتقال قیمت پسته ایران در بازار جهانی

2-37، شماره 2، اردیبهشت 1385

سید صفدر حسینی؛ آرش دوراندیش


بررسی تاثیر متغیرهای خشک کردن بر خصوصیات کیفی پسته رقم اوحدی

دوره 36، شماره 5، مرداد 1384

مهدی کاشانی نژاد؛ سید علی مرتضوی؛ علی اکبر سیف کردی؛ یحیی مقصودلو


بررسی امکان استفاده از بیمه محصولات کشاورزی در ایران (مطالعة موردی پسته)

دوره 35، شماره 3، خرداد 1383

محمد عبدالهی عزت‌آبادی؛ بهاء الدین نجفی


تعیین درصد ریزش میوه و خوشه از درخت در ده رقم پسته با یک تکاننده مکانیکی

دوره 1، شماره 0، فروردین 1378

حسین مبلی؛ تیمور توکلی هشتجین؛ محمد علی رستمی