کلیدواژه‌ها = هلو
بهینه سازی فرآیند تولید برگه هلو با استفاده از اسمز

دوره 34، شماره 2، اردیبهشت 1382

محمود صوتی خیابانی؛ محمدعلی سحری؛ زهرا امام جمعه


اثر تنش رطوبتی بر صفات کمی و کیفی میوه هلو

دوره 33، شماره 4، تیر 1381

فرهاد کرمی؛ علیرضا طلائی؛ حسین لسانی؛ سعید رسول زاده


بررسی اثر تنش های رطوبتی روی رشد رویشی و باردهی درختان هلو

دوره 31، شماره 1، فروردین 1379

علیرضا طلایی؛ فرهاد کرمی؛ حسین لسانی؛ سعید رسولزاده