تعداد مقالات: 1307
1205. تجزیه ژنتیکی بعضی از خصوصیات کمی ذرت 1- تجزیه میانگین عملکرد وصفات وابسته به آنچ

دوره 4، شماره 0، تیر 1378

شاهین واعظی؛ سیروس عبدمیشانی؛ بهمن یزدی صمدی؛ محمدرضا قنادها


1206. ارزیابی آثار رفاه اقتصادی وکارایی سیاست غذای ارزان در ایران

دوره 31، شماره 3، خرداد 1379

سید صفدر حسینی؛ ابراهیم حسن پور


1209. بررسی فاکتورهای مختلف د رتولید گندم هاپلوئید از طریق تلاقی با ذرت

دوره 4، شماره 0، فروردین 1377

سید محسن حسام زاده حجازی؛ حسن زینالی؛ ابوالقاسم حسن پور


1210. مطالعه همبستگی برخی از صفات مهم زراعی با عملکرد دانه از طریق تجزیه علیت در برنج

دوره 4، شماره 0، خرداد 1377

مهرزاد الله قلی پور؛ حسن زینالی؛ محمد علی رستمی


1211. بررسی اثرسیاست گذاری محصولات کشاورزی بر سطح زیر کشت محصولات در ایران

دوره 4، شماره 0، اردیبهشت 1377

ناصر مطیعی؛ مهریار صدرالاشرافی


1214. کارآیی چند روش شیمیایی و مکانیکی برای کنترل علفهای هرز ذرت رقم سینگل کراس 704 در شرایط اقلیمی اهواز

دوره 34، شماره 1، فروردین 1382

قدرت‌اله فتحی؛ فرشاد ابراهیم‌پور؛ سیدعطاءاله سیادت


1216. بررسی میزان مقاومت لاین‏های کرم ابریشم به عامل بیماری موسکاردین سفید Beauveria bassiana

دوره 34، شماره 3، خرداد 1382

علیرضا صیداوی؛ محمدرضا غلامی؛ محمدرضا بیابانی


1220. ارزیابی مقاومت به جوانه زنی قبل از برداشت و مطالعه همبستگی و تجزیه علیت صفات بذر باآن در گندم نان (Triticum aestivum)

دوره 36، شماره 3، خرداد 1384

جواد اعتضادی جمع؛ رضا توکل‌افشاری؛ بهمن یزدی‌صمدی؛ عبدالهادی حسین‌زاده


1221. ارزیابی ساختار و تنوع ژنتیک درون و بین‌ جمعیتی یونجه‌های زراعی (Medicago sativa L.) ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

دوره 36، شماره 4، تیر 1384

محسن فلاحتی عنبران؛ علی‌اکبر حبشی؛ مسعود اصفهانی؛ سید ابوالقاسم محمدی؛ بهزاد قره‌یاضی


1223. اثرتنش خشکی و زمان‌بندی مصرف کود نیتروژنه بر انتقال مجدد نیتروژن، کیفیت نانوایی و الگوی نواری پروتئین‌های ذخیره‌ای دانه گندم

دوره 36، شماره 6، شهریور 1384

حمیدرضا عیسوند؛ علی احمدی؛ علی اکبر شاه‌نجات بوشهری؛ کاظم پوستینی؛ محمدرضا جهانسوز