کاربرد روشهای رگرسیونی دربرآورد ضرایب فنی الگوهای برنامه ریزی خطی

نویسندگان

چکیده

علیرغم کاربرد گسترده الگوهای برنامه ریزی خطی در کشاورزی،مسئله اعتبار ضرایب فنی الگوهای برنامه ریزی خطی کمتر مورد توجه قرار گرفته است . روش معمول در برآورد این ضرایب بسیاری از ویژگی های شرایط واقعی فعالیت های زراعی را در نظر نمی گیرد. مطالعه حاضر بر آنست تا از طریق کاربرد روشهای رگرسیونی ،اعتبار برآورد ضرایب فنی الگوهای برنامه ریزی خطی را بهبود بخشد. دراین راستا از روشهای GLSوRCR استفاده شده است . نتایج حاصله نشان میدهند که با استفاده از این روش ها الگوهای برنامه ریزی خطی رفتار زارعین را واقعی تر تبیین می نمایند. در این حالت تناوب های زراعی بهینه حاصل،خیلی مشابه الگوی فعلی زراعت منطقه مورد مطالعه بود که تاییدی بود براین ادعا که رفتار زارعین خرده پای منطقه مورد مطالعه اقتصادی می باشد.

کلیدواژه‌ها