مقایسه عملکرد پنج نژاد و هیبرید خارجی زنبورعسل با نژاد بومی ایران درمنطقه اصفهان

نویسنده

چکیده

به منظور بررسی ومقایسه عملکرد نژادها و هیبریدهای مهم و اقتصادی زنبور عسل درمنطقه اصفهان ومقایسه آن با نژاد بومی ایران اقدام به وارد کردن ملکه های نژادهای ایتالیایی‘ قفقازی ‘ کارنیولان ‘ وهیبریدهای استارلاین ومیدنایت از منابع مطمئن وتأیید شده خارجی گردید. نژاد بومی ایران نیز از منطقه بکری که احتمال برده شدن نژادها وهیبریدهای خارجی در گذشته به آنجا وجود نداشت از بین کوههای سلسله جبال زاگرس (پشت کوه موگوئی) جمع آوری و درکندوهای مدرن مستقر گردید. درمدت سه سال مطالعات مختلف رفتاری روی آنها انجام پذیرفت.
در این مطالعه مشخص گردید . درمدت پذیرش ملکه های نژاد بومی نسبت به سایرین بطور معنی داری کمتر است. ازنظر داوام و پایداری ملکه ها وکلنی های نژادها وهیبریدها در طول زمستان تفاوت معنی داری مشاهده نگردید. نژاد ایرانی تمایل بیشتری نسبت به سایرین برای تولید بچه کندو از خودنشان داد.از نظر رشد جمعیت در اول بهار (فروردین ماه ) نژاد ایرانی سریعتر از نژاد قفقازی وهم ردیف با هیبرید استارلاین ولی کمتر از کارنیون ‘ ایتالیائی و میدنایت عمل نمود. در حالیکه در تابستان (مردادماه) رشد جمعیت نژاد ایرانی از سایرین کمتر بود. تولید عمل سالانه نژاد ایرانی و قفقازی هم ردیف ولی نسبت به سایرین درسطح پائین تری عمل نمودند. فعالیت نژاد ایرانی برای جمع آوری گرده گل نسبت به ایتالیائی کمتر ولی نسبت به سایرین بیشتر بود. رفتار عمومی وتهاجمی نژاد ایرانی نسبت به سایرین بطور معنی داری متفاوت وتعداد نیشهای وارده بوسیله نژاد ایرانی بیشتر بود.