تخمین نیتروژن میکروبی وارد شده به روده باریک بره‌های نر بلوچی با استفاده از روش جدید جداسازی مشتقات بازهای پورینی ادراری با دستگاه HPLC

نویسندگان

چکیده

در این آزمایش به منظور تخمین نیتروژن میکروبی وارد شده به روده باریک بره‌های نر بلوچی که دوبار در روز (صبح و بعد از ظهر) با خوراک‌های حاوی منابع مختلف پروتئینی (یونجه، کنجاله تخم پنبه، کنجاله سویا و یا مخلوط اوره + ملاس) و مقادیر متوازن پروتئین قابل تجزیه موثر در شکمبه (89 گرم به ازای هر بره در روز) تغذیه می‌شدند، مشتقات بازهای پورینی ادراری با استفاده از روش جدید کروماتوگرافی مایع با کارآیی زیاد
(HPLC) اندازه‌گیری شد. علاوه بر این، میزان pH و نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه نیز در قبل از غذای صبحگاهی و 1، 2، 3، 4 و 6 ساعت بعد از آن تعیین شد. نتایج حاصل نشان داد که میزان نیتروژن میکروبی وارد شده به روده باریک در دامنه 3/6 تا 8/9 (2/2=SEM) گرم به ازای هر بره در روز قرار داشت و به لحاظ آماری نیز تحت تأثیر معنی‌دار خوراکهای آزمایشی نبود. در تمام ساعتهای نمونه‌برداری بیشترین میزان pH مایع شکمبه در نمونه‌های قبل از مصرف خوراک (3/0±47/6)وکمترین آن در 2 تا 3 ساعت بعد از آن (25/0±94/5) مشاهده شد. میزان نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه در ساعتهای 1 و 2 در بره‌های تغذیه شده با خوراک حاوی ملاس + اوره(به ترتیب 39/40 و 06/33 میلی‌گرم در دسی‌لیتر) به طور معنی‌داری بیش از سایر مشاهدات بود (05/0P<).

کلیدواژه‌ها