بررسی اهمیت صفت مازاد انرژی مصرفی در برنامه‌های اصلاح نژاد گاوهای شیری هلشتاین

نویسندگان

چکیده

مازاد انرژی مصرفی یکی از معیارهای اندازه‌گیری بازده در گاو شیرده است که می‌تواند به‌صورت تفاوت بین مقدار انرژی مصرفی و مقدار برآورد نیاز انرژی برای نگهداری، شیردهی و تغییرات وزن بدن تعریف شود. در این مطالعه، پارامترهای ژنتیکی مازاد انرژی مصرفی و ارتباط آن با مصرف خوراک و صفات تولیدی، با استفاده از 3503 رکورد انفرادی و ماهانه 906 رأس گاو شیرده هلشتاین در سطح سه گله مورد بررسی قرار گرفت. نیازهای مختلف انرژی با استفاده از مدل‌های ارائه شده توسط انجمن ملی تحقیقات (NRC) برآورد شد. پارامترهای ژنتیکی صفات مورد نظر، با روش حداکثر درست نمایی محدود شده و با استفاده از الگوریتم بی‌نیاز از مشتق‌گیری، به‌صورت تجزیه چندصفتی برآورد گردید. مدل‌های حیوانی مورد استفاده حاوی عوامل ثابت گله ـ سال ـ فصل، دوره شیردهی و مرحله شیردهی، و عوامل تصادفی ژنتیکی افزایشی، محیطی دائم حیوان و عوامل باقی‌مانده بودند. وراثت‌پذیری مازاد انرژی مصرفی 02/0 ± 21/0 برآورد شد. نتایج این تحقیق نشان داد که انتخاب در جهت کاهش مازاد انرژی مصرفی، می‌تواند بازده خوراک را در حد متوسطی بهبود ببخشد. به‌نظر می‌رسد که استفاده از مازاد انرژی مصرفی به‌همراه صفات تولیدی در شاخص انتخاب موجب بهبود توأم بازده خوراک و صفات تولیدی شود.

کلیدواژه‌ها