بررسی تأثیر امواج مایکروویو با توا نها و زمان های مختلف روی مراحل زیستی سه گونه آفت انباری

نویسندگان

چکیده

مراحل مختلف زیستی سه آف ت مهم اقتصادی، شب پره هندی Plodia interpunctella (Hub.) ، شب پره مدیترانه ای آرد Ephestia kuehniella(Zell.) و شپشه دندانه دار Oryzaephilus surinamensis (L.) تحت تابش امواج مایکروویو با فرکانس 2450 مگاهرتز در توان 100 وات با زمان های 600،300 و 900 ثانیه و توان 200 وات با زمان های 60،30 و 120 ثانیه قرار گرفتند .در تمام آزمایش ها میزان مرگ و م یر با افزایش زمان، افزایش یافت . توان و زمان مورد نیاز برای جلوگیری از تفریخ تخ م ها، مرگ و میر لاروها، کنترل مرحله شفیرگی و تلفات حشرات کامل نر و ماده در ش ب پره هندی و شب پره مدیترانه ای آرد به ترتیب 100 وات و 900 ثانیه،200 وات و 120 ثانیه بود . حشرات کامل نر در شب پره هندی و شب پره مدیترانه ای آرد حساسیت بیشتری درمقایسه با حشرات ماده نسبت به امواج داشتند . نتایج نشان داد که شفیره های شب پره مدیترانه ای آرد در توان 100 وات و زمان 900 ثانیه متحمل 5/97 درصدتلفات و در توان 200 وات و زمان 120 ثانیه با 95 درصد تلفات حساسیت بالایی نسبت به امواج دارند .در شب پره هندی حشرات کامل در توان 100 وات و زمان 900 ثانیه با 5/87 درصد و توان 200 وات و زمان 120 ثانیه با 5/92 درصدتلفات حساس ترین مرحله زیستی بودند .حشرات کامل شپشه دندانه دار نیز حساسیت بیشتری نسبت به سایر مراحل زیس تی نشان دادند و در توان 100 وات با زمان 900 ثانیه ، 5/87 درصد و در توان 200 وات با زمان 120 ثانیه 5/92 درصد تلفات داشتند .توان 100 وات با زمان 600 ثانیه باعث ایجاد مرگ و میر در حشرات کامل وتخم های شپشه دندان ه دار گردید ونیز باعث جلوگیری از تفریخ تخم های شب پره هندی شد .توان 200 وات در مدت 60 ثانیه توانست 5/82 درصد تلفات در حشرات کامل شب پره مدیتران های آرد ایجاد کند.

کلیدواژه‌ها