نمایه نویسندگان

ب

 • بزاز، محمود پوشش کانالهالی آبیاری با استفاده از مواد شیمیایی (کاربرد کربنات سدیم ومالج نفتی) [دوره 1، شماره 0، 1372]

پ

ت

 • تهرانی، پریچهر احمدیان مقاومت سیتوژنتیکی شته سبز هلوMyzus persicae (Sulzer) نسبت به سم فسفره (دیازینون) در ایران [دوره 1، شماره 0، 1372]

ح

 • حجت، سید حسن مقاومت سیتوژنتیکی شته سبز هلوMyzus persicae (Sulzer) نسبت به سم فسفره (دیازینون) در ایران [دوره 1، شماره 0، 1372]

خ

ر

 • راوری، بهجت اله منزوی کرباسی بررسی کنترل ژنتیکی شاخص برداشت و عملکرد بیولوژیک در 8 واریته گندم پائیزه به روش تجزیه و تحلیل تلاقیهای دی آلل [دوره 1، شماره 0، 1372]
 • رحیمی، حسن پوشش کانالهالی آبیاری با استفاده از مواد شیمیایی (کاربرد کربنات سدیم ومالج نفتی) [دوره 1، شماره 0، 1372]
 • رضائی، عبدالحمید اجزاءعملکرد درلوبیا (phaseolus vulgaris L.) [دوره 1، شماره 0، 1372]
 • رضائی، عبدالمجید بررسی کنترل ژنتیکی شاخص برداشت و عملکرد بیولوژیک در 8 واریته گندم پائیزه به روش تجزیه و تحلیل تلاقیهای دی آلل [دوره 1، شماره 0، 1372]

ش

ع

 • عرب، مصطفی بررسی صفات سیتوژنتیکی پنج کولتیواز مهم از پیازهای خوراکی ایران (Allium cepa L.) [دوره 1، شماره 0، 1372]

غ

 • غفاری، سید محمود بررسی صفات سیتوژنتیکی پنج کولتیواز مهم از پیازهای خوراکی ایران (Allium cepa L.) [دوره 1، شماره 0، 1372]

ق

ک

 • کاشی، عبدالکریم بررسی صفات سیتوژنتیکی پنج کولتیواز مهم از پیازهای خوراکی ایران (Allium cepa L.) [دوره 1، شماره 0، 1372]

م

 • مراداسحقی، محمدجواد مقاومت سیتوژنتیکی شته سبز هلوMyzus persicae (Sulzer) نسبت به سم فسفره (دیازینون) در ایران [دوره 1، شماره 0، 1372]