نمایه نویسندگان

ر

  • رضا، جواد پور ارزشیابی غذایی کنجاله های پنبه دانه تولید شده در ایران [1و2و3و4، شماره 0، 1360]

س

ط

  • طاهری، محمد علی امین بررسی روش های مختلف مبارزه با علف های هرز ومقایسه اقتصادی آنها در مزارع گوجه فرنگی [1و2و3و4، شماره 0، 1360]

ک

  • کاشی، عبدالکریم اثر دور و روش آبیاری بر روی برخی از صفات کمی وکیفی طالبی سمسوری ورامین (Cucumis melo var.Reticulatus) [1و2و3و4، شماره 0، 1360]
  • کاشی، عبدالکریم بررسی روش های مختلف مبارزه با علف های هرز ومقایسه اقتصادی آنها در مزارع گوجه فرنگی [1و2و3و4، شماره 0، 1360]
  • کشاورز، کاووس ارزشیابی غذایی کنجاله های پنبه دانه تولید شده در ایران [1و2و3و4، شماره 0، 1360]

م

  • مالک، اسماعیل بررسی ادوکسیون در منطقه باجگاه [1و2و3و4، شماره 0، 1360]
  • مالک، اسماعیل روش های بررسی بیلان آب و تعیین اقلیم : مثالی در مورد باجگاه [1و2و3و4، شماره 0، 1360]