نمایه نویسندگان

آ

 • آذربایجانی، علیرضا روشهای مختلف فرآوری جو در تغدیه جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • آذرنیا، ثریا مطالعه تأثیرباکتریهای لاکتیکی حرارت دیده بر روی سرعت پروتئولیز پنیر سفید آب – نمکی ایرانی [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • آرشامی، جواد اثرات فیزیولوژیکی کلرید آمونیوم‘ کلرید پتاسیم و کلرید آمونیوم +کلرید پتاسیم بر الکترولیتها‘ PH خون ومیزان تلفات در جوجه های گوشتی تحت تنش حرارتی حاد [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • آشتیانی، سیدرضا میرایی اثر غلظت انرژی جیره بر میزان مصرف خوراک بوسیله جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • آشتیانی، سید رضا میرائی بررسی استفاده از ویناس چغندر قند در تغذیه نیمچه های گوشتی [دوره 4، شماره 0، 1377]

ا

 • ابراهیمی، کیومرث مقایسه چند روش تعیین ضریب آبگذری خاک در حالت اشباع [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • احسانی، محمدرضا مطالعه تأثیرباکتریهای لاکتیکی حرارت دیده بر روی سرعت پروتئولیز پنیر سفید آب – نمکی ایرانی [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • احمدی، محمدرضا بررسی ترکیب پذیری ونوع عمل ژن در لاین های کنجد(Sesamum indicum) سعدالله [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • احمدی، محمدرضا مطالعه پایداری عملکرد ارقام کنجد در مناطق شمالی ایران با استفاده از روشهای مختلف آماری [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • احمدی، مسعود عزت تأثیر سطوح متفاوت کود ازته و زمان مصرف آن بر روی عملکرد و اجزای عملکرد گندم بهاره درشرایط محیطی تبریز [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • احمدیان، پریچهره تاثیر ژنوتیپ و پیش تیمار سرما درکشت بساک جو [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • احمدمجد، بررسی اثر برخی از تنظیم کننده های رشد و مواد آلی نیتروژن دار بر رشد شاخه گردوی ایرانی در شرایط درون شیشه ای [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • اخوت، محمود تأثیرکشت درهم دو رقم گندم درکاهش بیماری سفیدک سطحی [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • ادریس، محمد علی برآورد پارامترهای ژنتیکی ومحیطی موثر بر صفات قبل از شیرگیری بره های لری بختیاری [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • ایرانی، پرویز بررسی روند تغییرات دما و رطوبت در فرآیند پخت کیفی نان بربری در تنور الکتریکی [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • اردکانی، احمد فتاحی اندازه گیری بهره وری مهمترین عوامل موثر بر تولید پسته درشهرستان اردکان [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • اسدی، محمداسماعیل ارزیابی کمی وکیفی آب برگشتی در آبیاری نشتی پنبه [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • اسدی، مهناز مظاهری بررسی فراوانی و فعالیت از وسپیریلوم در برخی از خاکهای ایران [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • اسلام، بهمن پاسبان تجمع و تحرک مجد کربوهیدراتهای غیرساختاری ساقه در ایزولاینهای گندم بهاره تحت تنش کمبود آب [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • اصغری، یحیی تخمین پارامترهای و فنوتیپی صفات رشد درگوسفند مغانی [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • اعتباریان، حسن رضا تأثیر مقاومت ارقام وکاربرد سموم قارچ کش درمهار بیماری پژمردگی فوزاریومی میخک [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • اکرم، اسدالله بررسی روند تغییرات دما و رطوبت در فرآیند پخت کیفی نان بربری در تنور الکتریکی [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • الدین، سکینه شفاء ارزیابی ژرم پلاسم جوهای بومی مناطق شمال کشور نسبت به بیماری سفیدک سطحی [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • الدینی، همایون ظهیر اثر غلظت انرژی جیره بر میزان مصرف خوراک بوسیله جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • ایمانی، علی تأثیر نوع محیط کشت بر جوانه زنی دانه گرده بادام درکشت In-vitro [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • امید، محمد حسین بررسی خصوصیات هیدرولیکی وفنی لوله های دریچه دار انعطاف پذیر [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • امیدی، منصور تاثیر ژنوتیپ و پیش تیمار سرما درکشت بساک جو [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • امیدبیگی، رضا بررسی تولید «سیلیمارین» و «سیلیبین» درگیاه ماریتغال باکشت بذور وحشی و زراعی آن [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • اوغلی، یوسف حمید کشت تعلیق سلولی‘جداسازی وامتزاج پروتوپلاست دوگونه بی بذر پرتقال واشنگتن ناول و نارنگی انشو [دوره 4، شماره 0، 1377]

ب

 • بانه، عبدالحامد دولتی بررسی تغییرات صفات کمی وکیفی دو رقم انگور فخری شاهرودی و کشمکش بیدانه در طول دوره نگهداری در سردخانه [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • بخشوده، محمد مقیاس کارایی مزارع کشاورزی درشهرستان کرمان [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • برقعی، علیمحمد طراحی وساخت دستگاه اندازه گیری عمق کارگاوآهنها [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • بصیرپور، علی بررسی صحرایی و آزمایشگاهی تغییرات سرعت نفوذ آب به خاک در اثر مواد معلق موجود در آب درطرحهای تغذیه مصنوعی [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • بلندی، احمدرضا مقایسه لاین های نسل هشتم حاصل از سه روش گزینش بالک در گندم نان [دوره 4، شماره 0، 1377]

پ

 • پاکدل، عزیز خرازی الگوی اجتماعی وکارآیی سنجی فعالیتهای ترویجی موثر درکنترل بیولوژیک کرم ساقه خوار برنج در سال زراعی 73-1372 (درمنطقه شرق استان مازندران) [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • پذیرا، ابراهیم اثر آب شور بر روی عملکرد پنبه در روش های آبیاری بارانی وشیاری [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • پرنده، رسول اثر جیره های رقیق شده در دوره های آغازین و رشدی روی توان تولیدی وخصوصیات لاشه جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • پشتی، رمضانعلی منصفی استخر الگوی اجتماعی وکارآیی سنجی فعالیتهای ترویجی موثر درکنترل بیولوژیک کرم ساقه خوار برنج در سال زراعی 73-1372 (درمنطقه شرق استان مازندران) [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • پور، ابوالقاسم حسن بررسی فاکتورهای مختلف د رتولید گندم هاپلوئید از طریق تلاقی با ذرت [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • پور، احمد رضا انصاری بررسی مشخصات فنی لوله های پلی اتیلین ساخت ایران [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • پور، بهروز ابول تعیین منحنی مشخصه رطوبتی آب خاک و ضرائب هیدرولیکی خاک از رده دانه بندی [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • پور، رویا اخلاص بررسی عوامل مؤثر بر دسترسی به اعتبارات رسمی ونحوه تأثیرگذاری آن بر تولیدات کشاورزی ‘«مطالعه موردی» [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • پور، محمدرضا خواجه اثر فاصله ردیف کاشت وتراکم بوته در ردیف بر رشد و تجمع ماده خشک پنبه در اصفهان [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • پور، مهران پات ارزیابی ژرم پلاسم جوهای بومی مناطق شمال کشور نسبت به بیماری سفیدک سطحی [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • پور، مهرزاد الله قلی مطالعه همبستگی برخی از صفات مهم زراعی با عملکرد دانه از طریق تجزیه علیت در برنج [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • پوردری، نصرت اله طاهر اثر گل گوگرد وکاه غنی شده برخصوصیات پشم بره ها [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • پوستینی، کاظم بررسی اثر تنش خشکی درمراحل مختلف رشد بربرخی ویژگیهای مرفولوژیکی واجزای عملکرد آفتابگردان (رقم رکورد) [دوره 4، شماره 0، 1377]

ت

 • تاتلاری، سیاوش ارزیابی برخی مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاکهای گچی ومقایسه آن با روشهای متداول استاندارد [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • ترابی، محمد ارزیابی ژرم پلاسم جوهای بومی مناطق شمال کشور نسبت به بیماری سفیدک سطحی [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • ترابی، محمد توارث مقاومت به زنگ زرد در لاین های گندم [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • توفیقی، حسن بررسی پاسخ برنج به کود پتاسیم در خاکهای شالیزاری شمال ایران [دوره 4، شماره 0، 1377]

ج

 • جامعی، پرویز اثرات تعادل کاتیون- آنیون جیره بر توان پرواری ‘ خصوصیات لاشه و استخوان گوساله های نر هلشتاین [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • جیریایی، حسین تغییرات ازت در بافت رویشی و رابطه آن با پروتئین دانه در گندم [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • جعفری، محمدعلی اثرات تعادل کاتیون- آنیون جیره بر توان پرواری ‘ خصوصیات لاشه و استخوان گوساله های نر هلشتاین [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • جوادترکمانی، تأثیر بیمه برکارایی فنی و ریسک گریزی کشاورزان: کاربرد تابع مرزی تصادفی [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • جوادمعین، محمد تجزیه پایداری ارقام برنج در برخی نقاط استان گیلان [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • جوزن، جوانشیر تجمع و تحرک مجد کربوهیدراتهای غیرساختاری ساقه در ایزولاینهای گندم بهاره تحت تنش کمبود آب [دوره 4، شماره 0، 1377]

ح

 • حامدی، منوچهر روش نوین برای جایگزینی استات بازی سرب در تعیین عیار چغندرقند [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • حجازی، سید محسن حسام زاده بررسی فاکتورهای مختلف د رتولید گندم هاپلوئید از طریق تلاقی با ذرت [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • حیدری، احمد رده بندی وخصوصیات فیزیکوشیمیایی خاکهای گچی جنوبغربی گیلانغرب [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • حیدری، دکتر رضا اثر تنش خشکی بر تغییرات پروتیینهای محلول و اسیدهای امینه دو رقم نخود ایرانی [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • حکیمی، علی اکبر یوسف روشهای مختلف فرآوری جو در تغدیه جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 0، 1377]

خ

 • خدابنده، ناصر بررسی اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد‘ اجزاء آن و درصد پروتیین خام ماش [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • خلیقی، احمد بررسی اثر برخی از تنظیم کننده های رشد و مواد آلی نیتروژن دار بر رشد شاخه گردوی ایرانی در شرایط درون شیشه ای [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • خواجعلی، فریبرز استفاده از جیره های کم پروتئین مکمل شده با اسیدهای آمینه مصنوعی در پرورش جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • خواه، علی نیک بررسی استفاده از ویناس چغندر قند در تغذیه نیمچه های گوشتی [دوره 4، شماره 0، 1377]

د

 • درستی، حمید تجزیه پایداری ارقام برنج در برخی نقاط استان گیلان [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • دشتی، حسین تعیین کروموزوم های حامل ژن های کنترل کننده در تاریخ خوشه دهی با استفاده از رگه های جایگزین کروموزومی متقابل در گندم زمستانه [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • دهقان، محمدعلی ارزیابی ژرم پلاسم جوهای بومی مناطق شمال کشور نسبت به بیماری سفیدک سطحی [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • دونالد، گلن کیت مک واکنش انتقال مجددماده خشک نسبت به خشکی و نیتروژن در شش رقم جو در شرایط گلخانه [دوره 4، شماره 0، 1377]

ر

 • راحمی، مجید اثر اتفن‘ کلرید سدیم و اسید استیک بر روی کیفیت خرمای مضافتی [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • راحمی، مجید تأثیر کاربرد اسید جیبرلیک در رشد ونمو دانهال های بنه و کلخوک [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • راستین، ناهید صالح بررسی فراوانی و فعالیت از وسپیریلوم در برخی از خاکهای ایران [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • رامین، علی اکبر اثر اتفن و CCC بر کیفیت نهالهای بذری گوجه فرنگی رقم های ارلی اورباناورد کلود [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • رحیمی، حسن ارزیابی برخی مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاکهای گچی ومقایسه آن با روشهای متداول استاندارد [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • رحیمی، حسن استفاده از موزاییک خاک سیمان برای پوشش کانالهای آبیاری [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • رحیمی، حسن بررسی مشخصات فنی لوله های پلی اتیلین ساخت ایران [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • رستمی، محمد علی تغییرات ازت در بافت رویشی و رابطه آن با پروتئین دانه در گندم [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • رستمی، محمد علی مطالعه همبستگی برخی از صفات مهم زراعی با عملکرد دانه از طریق تجزیه علیت در برنج [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • رشیدی، امیر تخمین پارامترهای و فنوتیپی صفات رشد درگوسفند مغانی [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • رفاهی، حسینقلی ارزیابی اثرات فرسایش بر روی خصوصیات خاک و توان تولیدی اراضی زراعی در بخشی از حوزه آبخیز گرگان رود [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • رفسنجانی، محمد حشمتی تعیین پیش نرمهای دریس برای نه عنصر غذایی دربرگ پسته [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • روستا، محمد جواد بررسی فراوانی و فعالیت از وسپیریلوم در برخی از خاکهای ایران [دوره 4، شماره 0، 1377]

ز

 • زاده، بهروز مصطفی بررسی صحرایی و آزمایشگاهی تغییرات سرعت نفوذ آب به خاک در اثر مواد معلق موجود در آب درطرحهای تغذیه مصنوعی [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • زاده، ساسان محسن اثرات مقادیر مختلف نیتروژن در گیاه مادری و اندازه بذر بر حفظ قدرت جوانه زنی و رشد گیاهچه سه رقم سورگوم دانه ای ‍‌‌‍[Sorghum bicolor (L.)Moench] [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • زاده، عبدالهادی حسین بررسی اثرات ژنوتیپ‘ محیط کشت و ریز نمونه بر پینه زایی و باززایی در یونجه [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • زارعی، شعبان بررسی خصوصیات هیدرولیکی وفنی لوله های دریچه دار انعطاف پذیر [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • زینالی، حسن بررسی فاکتورهای مختلف د رتولید گندم هاپلوئید از طریق تلاقی با ذرت [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • زینالی، حسن مطالعه همبستگی برخی از صفات مهم زراعی با عملکرد دانه از طریق تجزیه علیت در برنج [دوره 4، شماره 0، 1377]

س

 • سالکده، سید قاسم حسینی تاثیر ژنوتیپ و پیش تیمار سرما درکشت بساک جو [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • سامانی، مجیدرضا خلیلی اثر فاصله ردیف کاشت وتراکم بوته در ردیف بر رشد و تجمع ماده خشک پنبه در اصفهان [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • سری، مجتبی جعفر زاده کنار بررسی اثر تنش خشکی درمراحل مختلف رشد بربرخی ویژگیهای مرفولوژیکی واجزای عملکرد آفتابگردان (رقم رکورد) [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • سربلوکی، محمد نبی شناسایی ‘ طبقه بندی و بررسی ارزش نانوایی گندمهای ایران با استفاده از الکتروفورز پروتئینهای ذخیره ای اندوسپرم(گلوتنین) [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • سعدی، حشمت الله بررسی نقش سازه های ترویجی در جلب مشارکت کشاورزان د رکنترل تلفیقی سن گندم(IPM) [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • سهرابی، تیمور اثر آب شور بر روی عملکرد پنبه در روش های آبیاری بارانی وشیاری [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • سهرابی، تیمور بررسی خصوصیات هیدرولیکی وفنی لوله های دریچه دار انعطاف پذیر [دوره 4، شماره 0، 1377]

ش

 • شاهرودی، فریدون تخمین پارامترهای و فنوتیپی صفات رشد درگوسفند مغانی [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • شاهویی، صابر ارزیابی اثرات فرسایش بر روی خصوصیات خاک و توان تولیدی اراضی زراعی در بخشی از حوزه آبخیز گرگان رود [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • شکیبا، محمدرضا تجمع و تحرک مجد کربوهیدراتهای غیرساختاری ساقه در ایزولاینهای گندم بهاره تحت تنش کمبود آب [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • شکیبا، محمدرضا تأثیر سطوح متفاوت کود ازته و زمان مصرف آن بر روی عملکرد و اجزای عملکرد گندم بهاره درشرایط محیطی تبریز [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • شمشیری، محمد حسین اثر اتفن‘ کلرید سدیم و اسید استیک بر روی کیفیت خرمای مضافتی [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • شهربانونژاد، مسعود طراحی وساخت دستگاه اندازه گیری عمق کارگاوآهنها [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • شیوازاد، محمود اثر غلظت انرژی جیره بر میزان مصرف خوراک بوسیله جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • شیوازاد، محمود بررسی استفاده از ویناس چغندر قند در تغذیه نیمچه های گوشتی [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • شیوازد، محمود روشهای مختلف فرآوری جو در تغدیه جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 0، 1377]

ص

 • صدرالاشرافی، مهریار بررسی اثرسیاست گذاری محصولات کشاورزی بر سطح زیر کشت محصولات در ایران [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • صرافی، احمد تعیین کروموزوم های حامل ژن های کنترل کننده در تاریخ خوشه دهی با استفاده از رگه های جایگزین کروموزومی متقابل در گندم زمستانه [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • صمدی، بهمن یزدی بررسی تنوع ژنتیکی کلکسیون گندم نان ایران در رابطه با صفات مورفولوژیک و طبقه بندی جغرافیایی و اقلیمی [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • صمدی، بهمن یزدی شناسایی ‘ طبقه بندی و بررسی ارزش نانوایی گندمهای ایران با استفاده از الکتروفورز پروتئینهای ذخیره ای اندوسپرم(گلوتنین) [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • صمدی، بهمن یزدی تعیین کروموزوم های حامل ژن های کنترل کننده در تاریخ خوشه دهی با استفاده از رگه های جایگزین کروموزومی متقابل در گندم زمستانه [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • صمدی، بهمن یزدی بررسی اثرات ژنوتیپ‘ محیط کشت و ریز نمونه بر پینه زایی و باززایی در یونجه [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • صمدی، بهمن یزدی تعیین رابطه پروتئین های ذخیره ای دانه (گلوتنین) با ارزش نانوایی لاینهای پیشرفته گندم از طریق تکنیک الکتروفوز [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • صمدی، بهمن یزدی بررسی رابطه عملکرد دانه با صفات کمی در 500 لاین گندم نان از طریق تجزیه به عامل ها [دوره 4، شماره 0، 1377]

ض

ط

 • طالبی، خلیل بررسی باقیمانده دو حشره کش زولون واکامت در میوه گیلاس [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • طالبی، محمدعلی برآورد پارامترهای ژنتیکی ومحیطی موثر بر صفات قبل از شیرگیری بره های لری بختیاری [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • طالعی، علیرضا بررسی اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد‘ اجزاء آن و درصد پروتیین خام ماش [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • طالعی، علیرضا مقایسه لاین های نسل هشتم حاصل از سه روش گزینش بالک در گندم نان [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • طالعی، علیرضا بررسی اثرات ژنوتیپ‘ محیط کشت و ریز نمونه بر پینه زایی و باززایی در یونجه [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • طلایی، علیرضا تأثیر نوع محیط کشت بر جوانه زنی دانه گرده بادام درکشت In-vitro [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • طلایی، علیرضا بررسی برخی از علل تلفات قلمه های نیمه خشبی ریشه دار شده زیتون در روش Mist [دوره 4، شماره 0، 1377]

ظ

 • ظریفیان، شاپور الگوی اجتماعی وکارآیی سنجی فعالیتهای ترویجی موثر درکنترل بیولوژیک کرم ساقه خوار برنج در سال زراعی 73-1372 (درمنطقه شرق استان مازندران) [دوره 4، شماره 0، 1377]

ع

 • عابدی، بهرام بررسی اثرات هرس و تنک میوه بر روی عملکرد و کیفیت میوه ارقام خربزه (Cucumis melo L.) [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • عباسی، نادر استفاده از موزاییک خاک سیمان برای پوشش کانالهای آبیاری [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • عبدمیشانی، سیروس تاثیر ژنوتیپ و پیش تیمار سرما درکشت بساک جو [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • عزیزی، محمد حسین بررسی کاهش ضایعات درمراحل تبدیل شلتوک به برنج سفید [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • عسگری، محمدعلی بررسی تغییرات صفات کمی وکیفی دو رقم انگور فخری شاهرودی و کشمکش بیدانه در طول دوره نگهداری در سردخانه [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • عطاری، احمد بررسی تنوع ژنتیکی کلکسیون گندم نان ایران در رابطه با صفات مورفولوژیک و طبقه بندی جغرافیایی و اقلیمی [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • علیمردانی، رضا طراحی وساخت دستگاه اندازه گیری عمق کارگاوآهنها [دوره 4، شماره 0، 1377]

غ

 • غلامی، براتعلی بررسی اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد‘ اجزاء آن و درصد پروتیین خام ماش [دوره 4، شماره 0، 1377]

ف

 • فتحی، قدرت اله واکنش انتقال مجددماده خشک نسبت به خشکی و نیتروژن در شش رقم جو در شرایط گلخانه [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • فتحی، محمدحسن نسری اثر حرارت و آمونیاکی جوروی اسیدیته شکمبه ‘ تولید و ترکیبات شیر گاو هلشتاین [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • فر، فرزاد جاوید بررسی اثرات ژنوتیپ‘ محیط کشت و ریز نمونه بر پینه زایی و باززایی در یونجه [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • فر، قنبر توحید تعیین رابطه پروتئین های ذخیره ای دانه (گلوتنین) با ارزش نانوایی لاینهای پیشرفته گندم از طریق تکنیک الکتروفوز [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • فربودنیا، مهندس طیبه اثر تنش خشکی بر تغییرات پروتیینهای محلول و اسیدهای امینه دو رقم نخود ایرانی [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • فرخی، ابراهیم مطالعه پایداری عملکرد ارقام کنجد در مناطق شمالی ایران با استفاده از روشهای مختلف آماری [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • فرداد، حسین مقایسه چند روش تعیین ضریب آبگذری خاک در حالت اشباع [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • فرداد، حسین ارزیابی کمی وکیفی آب برگشتی در آبیاری نشتی پنبه [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • فرودی، بهرام رستم اثرازت بر عملکرد ‘ کیفیت و قابلیت نگهداری ارقام پیاز خوراکی (Allium cepa L.) در انبار [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • فیروزی، جواد حسین زاد اندازه گیری کارآیی فنی مزارع (مطالعه موردی دشت تبریز- آذرشهر) [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • فیروزی، معصومه شناسایی ‘ طبقه بندی و بررسی ارزش نانوایی گندمهای ایران با استفاده از الکتروفورز پروتئینهای ذخیره ای اندوسپرم(گلوتنین) [دوره 4، شماره 0، 1377]

ق

 • قربانلی، دکتر مه لقا اثر تنش خشکی بر تغییرات پروتیینهای محلول و اسیدهای امینه دو رقم نخود ایرانی [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • قزوینی، رضا فتوحی کشت تعلیق سلولی‘جداسازی وامتزاج پروتوپلاست دوگونه بی بذر پرتقال واشنگتن ناول و نارنگی انشو [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • قلاوند، امیر اثر فاصله ردیف کاشت وتراکم بوته در ردیف بر رشد و تجمع ماده خشک پنبه در اصفهان [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • قنادها، محمدرضا توارث مقاومت به زنگ زرد در لاین های گندم [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • قنبری، علیمراد ویژگیهای جذب سطحی و واجذبی فسفر دربعضی از خاکهای شدیداً آهکی استان فارس [دوره 4، شماره 0، 1377]

ک

 • کاشی، عبدالکریم اثرازت بر عملکرد ‘ کیفیت و قابلیت نگهداری ارقام پیاز خوراکی (Allium cepa L.) در انبار [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • کاشی، عبدالکریم بررسی اثرات هرس و تنک میوه بر روی عملکرد و کیفیت میوه ارقام خربزه (Cucumis melo L.) [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • کاظمی، حمدالله تأثیر سطوح متفاوت کود ازته و زمان مصرف آن بر روی عملکرد و اجزای عملکرد گندم بهاره درشرایط محیطی تبریز [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • کیانی، علیرضا اثر آب شور بر روی عملکرد پنبه در روش های آبیاری بارانی وشیاری [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • کریمیان، نجف علی ویژگیهای جذب سطحی و واجذبی فسفر دربعضی از خاکهای شدیداً آهکی استان فارس [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • کوپاهی، مجید اندازه گیری کارآیی فنی مزارع (مطالعه موردی دشت تبریز- آذرشهر) [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • کوهی، حسن جهاندیده بررسی کاهش ضایعات درمراحل تبدیل شلتوک به برنج سفید [دوره 4، شماره 0، 1377]

گ

 • گرامی، عباس بررسی رابطه عملکرد دانه با صفات کمی در 500 لاین گندم نان از طریق تجزیه به عامل ها [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • گلیان، ابوالقاسم استفاده از جیره های کم پروتئین مکمل شده با اسیدهای آمینه مصنوعی در پرورش جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 0، 1377]

ل

 • لار، مصباح بابا بررسی تغییرات صفات کمی وکیفی دو رقم انگور فخری شاهرودی و کشمکش بیدانه در طول دوره نگهداری در سردخانه [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • لو، بهزاد سرخی الله بررسی تنوع ژنتیکی کلکسیون گندم نان ایران در رابطه با صفات مورفولوژیک و طبقه بندی جغرافیایی و اقلیمی [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • لو، بهزاد سرخی لله بررسی رابطه عملکرد دانه با صفات کمی در 500 لاین گندم نان از طریق تجزیه به عامل ها [دوره 4، شماره 0، 1377]

م

 • محمدی، ایرج ملک بررسی نقش سازه های ترویجی در جلب مشارکت کشاورزان د رکنترل تلفیقی سن گندم(IPM) [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • محمدی، ایرج ملک الگوی اجتماعی وکارآیی سنجی فعالیتهای ترویجی موثر درکنترل بیولوژیک کرم ساقه خوار برنج در سال زراعی 73-1372 (درمنطقه شرق استان مازندران) [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • محمودی، شهلا رده بندی وخصوصیات فیزیکوشیمیایی خاکهای گچی جنوبغربی گیلانغرب [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • مرندی، رسول جلیلی بررسی تحمل 10 رقم انگور در غلظتهای مختلف نمک به صورت کلرور سدیم تحت شرایط [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • میرهادی، سید احمد مطالعه تأثیرباکتریهای لاکتیکی حرارت دیده بر روی سرعت پروتئولیز پنیر سفید آب – نمکی ایرانی [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • میشانی، سیروس عبد شناسایی ‘ طبقه بندی و بررسی ارزش نانوایی گندمهای ایران با استفاده از الکتروفورز پروتئینهای ذخیره ای اندوسپرم(گلوتنین) [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • میشانی، سیروس عبد تعیین رابطه پروتئین های ذخیره ای دانه (گلوتنین) با ارزش نانوایی لاینهای پیشرفته گندم از طریق تکنیک الکتروفوز [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • میشانی، سیروس عبد بررسی رابطه عملکرد دانه با صفات کمی در 500 لاین گندم نان از طریق تجزیه به عامل ها [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • مطیعی، ناصر بررسی اثرسیاست گذاری محصولات کشاورزی بر سطح زیر کشت محصولات در ایران [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • مطهری، رسول روش نوین برای جایگزینی استات بازی سرب در تعیین عیار چغندرقند [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • مظاهری، داریوش تأثیر سطوح مختلف کود نیتروژن در زراعت مخلوط ذرت و سویا [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • معدنی، صغری بررسی باقیمانده دو حشره کش زولون واکامت در میوه گیلاس [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • مفتون، منوچهر ویژگیهای جذب سطحی و واجذبی فسفر دربعضی از خاکهای شدیداً آهکی استان فارس [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • مقدم، حسن نصیری استفاده از جیره های کم پروتئین مکمل شده با اسیدهای آمینه مصنوعی در پرورش جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • ملکوتی، محمد جعفر تعیین پیش نرمهای دریس برای نه عنصر غذایی دربرگ پسته [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • منصوری، بررسی ترکیب پذیری ونوع عمل ژن در لاین های کنجد(Sesamum indicum) سعدالله [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • منعم، منوچهر اثر گل گوگرد وکاه غنی شده برخصوصیات پشم بره ها [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • موسوی، سید فرهاد بررسی صحرایی و آزمایشگاهی تغییرات سرعت نفوذ آب به خاک در اثر مواد معلق موجود در آب درطرحهای تغذیه مصنوعی [دوره 4، شماره 0، 1377]

ن

 • نادری، روح انگیز بررسی اثر برخی از تنظیم کننده های رشد و مواد آلی نیتروژن دار بر رشد شاخه گردوی ایرانی در شرایط درون شیشه ای [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • ناصرکاشانیان، اثر گل گوگرد وکاه غنی شده برخصوصیات پشم بره ها [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • نامقی، علی رضا حسابی اثرات فیزیولوژیکی کلرید آمونیوم‘ کلرید پتاسیم و کلرید آمونیوم +کلرید پتاسیم بر الکترولیتها‘ PH خون ومیزان تلفات در جوجه های گوشتی تحت تنش حرارتی حاد [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • نبوی، سید محسن تأثیر سطوح مختلف کود نیتروژن در زراعت مخلوط ذرت و سویا [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • نژاد، رحیم هنر تجزیه پایداری ارقام برنج در برخی نقاط استان گیلان [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • نژاد، رحیم هنر بررسی کاهش ضایعات درمراحل تبدیل شلتوک به برنج سفید [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • نژاد، علی مسعودی شناسایی ‘ طبقه بندی و بررسی ارزش نانوایی گندمهای ایران با استفاده از الکتروفورز پروتئینهای ذخیره ای اندوسپرم(گلوتنین) [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • نژاد، محمدقلی موسی اندازه گیری بهره وری مهمترین عوامل موثر بر تولید پسته درشهرستان اردکان [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • نسب، بهرام بانی تأثیر کاربرد اسید جیبرلیک در رشد ونمو دانهال های بنه و کلخوک [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • نقوی، محمدرضا توارث مقاومت به زنگ زرد در لاین های گندم [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • نیکخواه، علی اثر جیره های رقیق شده در دوره های آغازین و رشدی روی توان تولیدی وخصوصیات لاشه جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • نیکخواه، علی اثر غلظت انرژی جیره بر میزان مصرف خوراک بوسیله جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • نیکخواه، علی اثرات تعادل کاتیون- آنیون جیره بر توان پرواری ‘ خصوصیات لاشه و استخوان گوساله های نر هلشتاین [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • نیکخواه، علی اثر گل گوگرد وکاه غنی شده برخصوصیات پشم بره ها [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • نیکخواه، علی اثر حرارت و آمونیاکی جوروی اسیدیته شکمبه ‘ تولید و ترکیبات شیر گاو هلشتاین [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • نیکخواه، علی تخمین پارامترهای و فنوتیپی صفات رشد درگوسفند مغانی [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • نهضتی، غلامعلی اثر حرارت و آمونیاکی جوروی اسیدیته شکمبه ‘ تولید و ترکیبات شیر گاو هلشتاین [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • نوجوان، دکتر مجید اثر تنش خشکی بر تغییرات پروتیینهای محلول و اسیدهای امینه دو رقم نخود ایرانی [دوره 4، شماره 0، 1377]

و

 • واحد، محمد مقدم تجمع و تحرک مجد کربوهیدراتهای غیرساختاری ساقه در ایزولاینهای گندم بهاره تحت تنش کمبود آب [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • وحدتی، کوروش بررسی اثر برخی از تنظیم کننده های رشد و مواد آلی نیتروژن دار بر رشد شاخه گردوی ایرانی در شرایط درون شیشه ای [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • ولیزاده، مصطفی تأثیر سطوح متفاوت کود ازته و زمان مصرف آن بر روی عملکرد و اجزای عملکرد گندم بهاره درشرایط محیطی تبریز [دوره 4، شماره 0، 1377]

ه

 • هاشمی، امیر پویان نژاد ارزیابی برخی مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاکهای گچی ومقایسه آن با روشهای متداول استاندارد [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • هشجین، تیمور توکلی بررسی روند تغییرات دما و رطوبت در فرآیند پخت کیفی نان بربری در تنور الکتریکی [دوره 4، شماره 0، 1377]

ی

 • یزدانی، داراب تأثیرکشت درهم دو رقم گندم درکاهش بیماری سفیدک سطحی [دوره 4، شماره 0، 1377]
 • یزدانی، سعید بررسی عوامل مؤثر بر دسترسی به اعتبارات رسمی ونحوه تأثیرگذاری آن بر تولیدات کشاورزی ‘«مطالعه موردی» [دوره 4، شماره 0، 1377]