نمایه نویسندگان

ا

 • احمدی، رضا تخمین تابع عرضه چغندر قند :مطالعه موردی شهرستان کرج [دوره 1، شماره 0، 1373]
 • احمدی، علی اثر نژادهای مختلف ریزوبیوم لگومینوزا روم بر عملکرد وسایر صفات زراعی عدس [دوره 1، شماره 0، 1373]
 • اخوت، محمود بررسی امکان مبارزه بیولوژیکی با بیماری خال سیاه سیب زمینی بوسیله قارچ Trichoderma pers . ex Fr [دوره 1، شماره 0، 1373]
 • ادریس، محمد علی اثر نمک طعام غذا و آب برعملکرد مرغهای تخمگذار [دوره 1، شماره 0، 1373]
 • اشیدری، سیروس اثر تغییر آب وهوای فصلی روی میزان مواد شیمیایی چند گونه از جنس براسیکای علوفه ای در منطقه ورامین [دوره 1، شماره 0، 1373]
 • اکبری، احمد بررسی اقتصاد جایگزینی خرمای مضافتی بجای مرکبات وخرمای کروت در باغات شهرستان بم [دوره 1، شماره 0، 1373]
 • الدین، سکینه شفاء بررسی تنوع ژنتیکی وجغرافیایی گندمهای بومی مناطق مرکزی ایران [دوره 1، شماره 0، 1373]

ب

 • بخشوده، محمد بررسی اقتصاد جایگزینی خرمای مضافتی بجای مرکبات وخرمای کروت در باغات شهرستان بم [دوره 1، شماره 0، 1373]
 • بیکر، د.آ. واکنش فتوسنتزی دو رقم گندم نسبت به شوری [دوره 1، شماره 0، 1373]

پ

 • پور، سید محمود کاشفی مدلهای تجربی پیش بینی کننده تأثیر عوامل محیطی برروی پتانسیل آب برگ لیمو شیرین [دوره 1، شماره 0، 1373]
 • پوررضا، جواد اثر نمک طعام غذا و آب برعملکرد مرغهای تخمگذار [دوره 1، شماره 0، 1373]
 • پوستینی، کاظم واکنش فتوسنتزی دو رقم گندم نسبت به شوری [دوره 1، شماره 0، 1373]

ج

 • جلالیان، احمد شورشدن ثانویه خاک در منطقه رودشت اصفهان [دوره 1، شماره 0، 1373]

ح

 • حجارود، قربانعلی بررسی اثر آنتا گونیست چند جدا شده Trichoderma روی phytophthora erythroseptica [دوره 1، شماره 0، 1373]
 • حجازی، اسداله اثر تغییر آب وهوای فصلی روی میزان مواد شیمیایی چند گونه از جنس براسیکای علوفه ای در منطقه ورامین [دوره 1، شماره 0، 1373]

ر

 • رضائی، عبدالحمید روش سریع تخمین سرعت رشد محصول در سورگم [دوره 1، شماره 0، 1373]
 • رضائی، عبدالمجید اثرات رژیمهای مختلف آبیاری و تراکم کاشت بر عملکرد و سایر خصوصیات لاین آزمایشی 11805 لوبیا سفید [دوره 1، شماره 0، 1373]
 • رضائی، عبدالمجید ارزیابی سرعت رشد سه گروه از ارقام زود رس ‘ میان رس و دیر رس سورگوم درمنطقه اصفهان [دوره 1، شماره 0، 1373]
 • روحانی، حیمد بررسی امکان مبارزه بیولوژیکی با بیماری خال سیاه سیب زمینی بوسیله قارچ Trichoderma pers . ex Fr [دوره 1، شماره 0، 1373]
 • روحانی، حمید بررسی اثر آنتا گونیست چند جدا شده Trichoderma روی phytophthora erythroseptica [دوره 1، شماره 0، 1373]
 • روحانی، سیاوش بررسی هزینه ها و در آمدهای زراعت چغندر قند د رحوزه عمل کارخانه قند همدان در سال 1368 [دوره 1، شماره 0، 1373]
 • روزبهانی، علیرضا کریمی بررسی امکان مبارزه بیولوژیکی با بیماری خال سیاه سیب زمینی بوسیله قارچ Trichoderma pers . ex Fr [دوره 1، شماره 0، 1373]

ز

س

 • سپاسخواه، علیرضا مدلهای تجربی پیش بینی کننده تأثیر عوامل محیطی برروی پتانسیل آب برگ لیمو شیرین [دوره 1، شماره 0، 1373]
 • سرچشمه، محمد علی عسگری تاثیر درجه حرارتهای مختلف انبار روی برخی خصوصیات کمی و کیفی چهارقم انار منطقه ساوه [دوره 1، شماره 0، 1373]

ش

 • شاهدی، محمد تاثیر درجه حرارتهای مختلف انبار روی برخی خصوصیات کمی و کیفی چهارقم انار منطقه ساوه [دوره 1، شماره 0، 1373]
 • شهبازی، مریم روش بررسی تعیین تحمل ارقام گندم به شوری [دوره 1، شماره 0، 1373]

ص

 • صمدی، بهمن یزدی بررسی مقاومت ارقام یونجه به سر خرطومی برگ یونجه (Hypera postica GyII) [دوره 1، شماره 0، 1373]
 • صمدی، بهمن یزدی اثر نژادهای مختلف ریزوبیوم لگومینوزا روم بر عملکرد وسایر صفات زراعی عدس [دوره 1، شماره 0، 1373]
 • صمدی، بهمن یزدی بررسی ارقام یونجه از لحاظ صفات مهم زراعی در کرج [دوره 1، شماره 0، 1373]
 • صمدی، بهمن یزدی بررسی تنوع ژنتیکی وجغرافیایی گندمهای بومی مناطق مرکزی ایران [دوره 1، شماره 0، 1373]

ط

 • طالعی، علیرضا محاسبه وراثت پذیری عمومی وخصوصی برای صفات آکرونومیکی درسه تلاقی گندم نان [دوره 1، شماره 0، 1373]

ظ

 • ظفری، دوستمراد بررسی امکان مبارزه بیولوژیکی با بیماری خال سیاه سیب زمینی بوسیله قارچ Trichoderma pers . ex Fr [دوره 1، شماره 0، 1373]
 • ظفری، دوستمراد بررسی اثر آنتا گونیست چند جدا شده Trichoderma روی phytophthora erythroseptica [دوره 1، شماره 0، 1373]

ع

 • عبدی، مهدی ارزیابی سرعت رشد سه گروه از ارقام زود رس ‘ میان رس و دیر رس سورگوم درمنطقه اصفهان [دوره 1، شماره 0، 1373]

ف

 • فرحبخش، حسن روش سریع تخمین سرعت رشد محصول در سورگم [دوره 1، شماره 0، 1373]

ق

ک

 • کریمی، مهدی ارزیابی سرعت رشد سه گروه از ارقام زود رس ‘ میان رس و دیر رس سورگوم درمنطقه اصفهان [دوره 1، شماره 0، 1373]
 • کریمی، مهدی روش سریع تخمین سرعت رشد محصول در سورگم [دوره 1، شماره 0، 1373]
 • کوپاهی، مجید تخمین تابع عرضه چغندر قند :مطالعه موردی شهرستان کرج [دوره 1، شماره 0، 1373]

ل

 • لقب، حجت اله مظاهری بررسی مقاومت ارقام یونجه به سر خرطومی برگ یونجه (Hypera postica GyII) [دوره 1، شماره 0، 1373]

م

 • محموداخوت، بررسی اثر آنتا گونیست چند جدا شده Trichoderma روی phytophthora erythroseptica [دوره 1، شماره 0، 1373]
 • محمودکلباسی، تغییرات کیفی آب زاینده رود درطول مسیر [دوره 1، شماره 0، 1373]
 • مستاجران، اکبر مقایسه رفتار مدلهای کامپیوتری CRIWAR و SWATRE جهت تخمین آب مورد نیاز ذرت (ETa) درمنطقه اصفهان [دوره 1، شماره 0، 1373]
 • موسوی، سید فرهاد شورشدن ثانویه خاک در منطقه رودشت اصفهان [دوره 1، شماره 0، 1373]
 • موسوی، سید فرهاد اثرات رژیمهای مختلف آبیاری و تراکم کاشت بر عملکرد و سایر خصوصیات لاین آزمایشی 11805 لوبیا سفید [دوره 1، شماره 0، 1373]

ن

 • نژاد، غلامرضا خواجوئی اثرات رژیمهای مختلف آبیاری و تراکم کاشت بر عملکرد و سایر خصوصیات لاین آزمایشی 11805 لوبیا سفید [دوره 1، شماره 0، 1373]
 • نورمحمدی، سعید محاسبه وراثت پذیری عمومی وخصوصی برای صفات آکرونومیکی درسه تلاقی گندم نان [دوره 1، شماره 0، 1373]

ه

 • هروان، اسلام مجیدی روش بررسی تعیین تحمل ارقام گندم به شوری [دوره 1، شماره 0، 1373]
 • هنرنژاد، رحیم خصوصیات ژنتیکی و قابلیت ترکیب پذیری واریته ها ی برنج (oryza sativa L.) [دوره 1، شماره 0، 1373]