نمایه نویسندگان

ا

 • اسلامی، عبدالحسین معرفی مقدماتی مناطق تولید سیب زمینی بذری در استانهای اصفهان و چهار محال بختیاری بر اساس ردیابی شته های بالدار [دوره 3، شماره 0، 1374]
 • اسماعیلی، عبدالکریم بررسی کارایی اقتصادی صیادی در بندر لنگه [دوره 3، شماره 0، 1374]
 • اعتباریان، حسن رضا بررسی اثر تاریخ کاشت و تاثیر چندقارچ کش روی بیماری زنگ سفید شاهی در منطقه ورامینStudies [دوره 3، شماره 0، 1374]
 • افلاطونی، محمد اثر عمق سطح ایستابی روی آبدهی ویژه خاک در جریان یک بعدی و دو بعدی هنگام زهکشی [دوره 3، شماره 0، 1374]
 • الاسلامی، حسین سید معرفی مقدماتی مناطق تولید سیب زمینی بذری در استانهای اصفهان و چهار محال بختیاری بر اساس ردیابی شته های بالدار [دوره 3، شماره 0، 1374]
 • الهیان، هوشنگ لطف جایگزینی تریتیکاله بجای ذرت درجیره های غذائی مرغان تخمگذار [دوره 3، شماره 0، 1374]
 • ایمانی، علی انتخاب ومعرفی تلقیح کننده های مناسب برای ارقام بادام دیر گل [دوره 3، شماره 0، 1374]
 • اناری، منوچهر گرجی بررسی شوری آبهای سطحی حوزه آبخیز آجی چای ونقش فرسایش در آن [دوره 3، شماره 0، 1374]

ب

 • بابالار، مصباح بررسی تغییرات هورمون اتیلن در مراحل مختلف رشد ونمو میوه سیب گلدن دلیشس [دوره 3، شماره 0، 1374]
 • بابالار، مصباح بررسی تغیییرات مقادیر اتیلن درزمان برداشت وضمن نگهداری در انبار در میوه سیب رقم گلدن دلیشز [دوره 3، شماره 0، 1374]
 • بابالار، مصباح بررسی اثرات پایه وکلرور کلسیم برروی تولید اتیلن وبرخی صفات کیفی میوه رددلیشس در سردخانه [دوره 3، شماره 0، 1374]
 • بین، شاهرخ جهان اثر رژیمهای مختلف رطوبتی روی خواص زراعی دو رقم ذرت خوشه ای[Moench Sorghum bicolor (L.)] در منطقه زیر سد درودزن (کوشکک در استان فارس) [دوره 3، شماره 0، 1374]
 • بهائیان، صدیقه عوامل موثر بر تقاضای نیروی کار در تولید چغندرقند با تاکید بر مکانیزاسیون: مطالعه موردی استان فارس [دوره 3، شماره 0، 1374]

پ

 • پیرمرادیان، محسن بررسی اثرات پایه وکلرور کلسیم برروی تولید اتیلن وبرخی صفات کیفی میوه رددلیشس در سردخانه [دوره 3، شماره 0، 1374]
 • پناهی، بهمن بررسی اثرات دانه گرده پنج رقم پایه نر خرما برروی خصوصیات شیمیایی خرمای مضافتی جیرفت [دوره 3، شماره 0، 1374]
 • پوستینی، کاظم واکنش فیزیولوژیکی دو رقم گندم نسبت به تنش شوری [دوره 3، شماره 0، 1374]

ت

 • تهرانی، عباس شریفی بررسی اثر چند قارچکش روی بیماری بلاست برنج و تعیین زمان مناسب کاربرد آنها محموداخوت [دوره 3، شماره 0، 1374]
 • توفیقی، حسن سینتیک آزاد شدن پتاسیم ازخاکهای شالیزاری شمال ایران 1- مقایسه وارزیابی معادلات سینتیکی مرتبه اول‘ مرتبه صفر و دفیوژن پاراوبولیکی [دوره 3، شماره 0، 1374]

ج

 • جلیلی، رسول تاثیر زمان قلمه گیری در ریشه زایی قلمه های تک جوانه ای برخی از ارقام انگور [دوره 3، شماره 0، 1374]

ح

 • حیدری، حسین مقایسه دو حشره کش Diflubenzsuron Bacillus Thuringiensis لاروسن 5 ابریشم باف ناجور(Lymantria dispar L.) [دوره 3، شماره 0، 1374]
 • حسنی، حسین شاهسوند بررسی خواص کیفی‘ ارزش نانوائی ومواد معدنی ارقام گندم ایرانی از نظر تحمل به شوری [دوره 3، شماره 0، 1374]
 • حقیقی، علی اکبر کامگار اثر رژیمهای مختلف رطوبتی روی خواص زراعی دو رقم ذرت خوشه ای[Moench Sorghum bicolor (L.)] در منطقه زیر سد درودزن (کوشکک در استان فارس) [دوره 3، شماره 0، 1374]

خ

 • خلیقی، احمد کاربرد کاربایل (سوین ) به عنوان تنک کننده شیمیایی برای تنظیم باردهی رقم گلدن دلیشس Golden Delicious سیب [دوره 3، شماره 0، 1374]

د

 • دانش، داریوش معرفی مقدماتی مناطق تولید سیب زمینی بذری در استانهای اصفهان و چهار محال بختیاری بر اساس ردیابی شته های بالدار [دوره 3، شماره 0، 1374]
 • دولتی، لطفعلی برسی تاثیر ارقام مختلف گندم در طول عمر و قدرت تولید مثل شته روسی گندم ((Aphididae)(2)Diuraphis noxia (Mordvilko)) [دوره 3، شماره 0، 1374]

ر

 • رامین، علی اکبر اثر اتفن وسایر تنظیم کننده های رشدگیاهی روی جلوگیری از یخ زدگی بهاره دربادام (Prunus amygdalus,Batsch) [دوره 3، شماره 0، 1374]
 • رحیمی، حسن مقایسه سیمان وامولسیون قیر در تثبیت خاکهای واگرا [دوره 3، شماره 0، 1374]
 • رزمی، کرامت اله اثر رژیمهای مختلف رطوبتی روی خواص زراعی دو رقم ذرت خوشه ای[Moench Sorghum bicolor (L.)] در منطقه زیر سد درودزن (کوشکک در استان فارس) [دوره 3، شماره 0، 1374]
 • رسولیان، غلامرضا برسی تاثیر ارقام مختلف گندم در طول عمر و قدرت تولید مثل شته روسی گندم ((Aphididae)(2)Diuraphis noxia (Mordvilko)) [دوره 3، شماره 0، 1374]
 • رسولزادگان، یوسف مقایسه اثر غلظت های مختلف اسید نفتالین استیک ومالیک هیدرازید و روش استعمال آن در کنترل پا جوش های ناشی از هرس سنگین دردرختان مسن انار [دوره 3، شماره 0، 1374]
 • رضائی، عبدالمجید اثرات تاریخ و تراکم کاشت بر عملکرد ‘ اجزاءعملکردو توزیع عمودی آنها درسه رقم ماش [دوره 3، شماره 0، 1374]
 • رضائی، عبدالمجید بررسی شاخص برداشت و سرعت رشد رویشی به عنوان معیارهای انتخاب در برنامه های به نژادی گندم (Triticm aestivrm L.) [دوره 3، شماره 0، 1374]
 • رفاهی، حسینقلی بکارگیری روش EPM در مطالعه فرسایش پذیری و تولید رسوب حوزه آبخیز الموت رود [دوره 3، شماره 0، 1374]
 • رفاهی، حسینقلی بررسی شوری آبهای سطحی حوزه آبخیز آجی چای ونقش فرسایش در آن [دوره 3، شماره 0، 1374]

ز

 • زاده، عبداله حسن اثرات تاریخ و تراکم کاشت بر عملکرد ‘ اجزاءعملکردو توزیع عمودی آنها درسه رقم ماش [دوره 3، شماره 0، 1374]
 • زنوز، ابراهیم باقری سوسک دانه خوار بادام زمینی (Caryedon Palestinicus Southgate, 1979.Col. Bruchidae) یک آفت جدید در ایران [دوره 3، شماره 0، 1374]

س

 • سالار، نجاتعلی بررسی تنوع ژنتیکی و جغرافیایی گندمهای دوروم بومی ایران [دوره 3، شماره 0، 1374]
 • سرمدنیا، غلامحسین اثرات درجه حرارت نامناسب بر رشد وعملکرد5 رقم گندم پاییزه [دوره 3، شماره 0، 1374]
 • سرمدنیا، غلامحسین تاثیر تاریخ کاشت روی عملکرد دانه سه رقم ذرت درمنطقه اصفهان [دوره 3، شماره 0، 1374]

ش

 • شاهسوندحسنی، حسین ارزیابی خصوصیات آگرونومیکی ومرفولوژیکی ارقام گندم ایرانی ازنظر تحمل به شوری [دوره 3، شماره 0، 1374]
 • شیردلی، عظیم اثر دور آبیاری برعملکرد محصول دانه جو و رشد آن [دوره 3، شماره 0، 1374]
 • شیوازاد، محمود جایگزینی تریتیکاله بجای ذرت درجیره های غذائی مرغان تخمگذار [دوره 3، شماره 0، 1374]

ص

 • صفایی، هما اثرات تنش رطوبتی خاک روی پاره ای از صفات مورفولوژیکی وفیزیولوژیکی شش رقم گندم (Triticum aestivum L) درگلخانه [دوره 3، شماره 0، 1374]
 • صمدی، بهمن یزدی بررسی خواص کیفی‘ ارزش نانوائی ومواد معدنی ارقام گندم ایرانی از نظر تحمل به شوری [دوره 3، شماره 0، 1374]
 • صمدی، بهمن یزدی ارزیابی خصوصیات آگرونومیکی ومرفولوژیکی ارقام گندم ایرانی ازنظر تحمل به شوری [دوره 3، شماره 0، 1374]

ط

 • طالعی، علیرضا بررسی تنوع ژنتیکی و جغرافیایی گندمهای دوروم بومی ایران [دوره 3، شماره 0، 1374]
 • طلائی، علیرضا انتخاب ومعرفی تلقیح کننده های مناسب برای ارقام بادام دیر گل [دوره 3، شماره 0، 1374]
 • طلائی، علیرضا بررسی اثرات دانه گرده پنج رقم پایه نر خرما برروی خصوصیات شیمیایی خرمای مضافتی جیرفت [دوره 3، شماره 0، 1374]

ع

 • عبدمیشانی، سیروس بررسی خواص کیفی‘ ارزش نانوائی ومواد معدنی ارقام گندم ایرانی از نظر تحمل به شوری [دوره 3، شماره 0، 1374]
 • عبدمیشانی، سیروس ارزیابی خصوصیات آگرونومیکی ومرفولوژیکی ارقام گندم ایرانی ازنظر تحمل به شوری [دوره 3، شماره 0، 1374]

غ

 • غدیری، حسین اثرات تنش رطوبتی خاک روی پاره ای از صفات مورفولوژیکی وفیزیولوژیکی شش رقم گندم (Triticum aestivum L) درگلخانه [دوره 3، شماره 0، 1374]
 • غدیری، حسین اثر رژیمهای مختلف رطوبتی روی خواص زراعی دو رقم ذرت خوشه ای[Moench Sorghum bicolor (L.)] در منطقه زیر سد درودزن (کوشکک در استان فارس) [دوره 3، شماره 0، 1374]

ف

 • فرداد، حسین اثر دور آبیاری برعملکرد محصول دانه جو و رشد آن [دوره 3، شماره 0، 1374]
 • فکور، کریم مقایسه سیمان وامولسیون قیر در تثبیت خاکهای واگرا [دوره 3، شماره 0، 1374]

ق

 • قاسم، رضا پور بررسی تغییرات هورمون اتیلن در مراحل مختلف رشد ونمو میوه سیب گلدن دلیشس [دوره 3، شماره 0، 1374]

م

 • محموداخوت، بررسی اثر چند قارچکش روی بیماری بلاست برنج و تعیین زمان مناسب کاربرد آنها محموداخوت [دوره 3، شماره 0، 1374]
 • میرکریمی، اسدالله بررسی رفتار تخمگذاری و رشد بیواونتوژنیک زنبور Prionomitus mitratus Dalm(Hym.Encyrtidae) پارازیتوئید پسیل گلابی در آزمایشگاه Psylla Pyri L(Hom psyllidae) [دوره 3، شماره 0، 1374]
 • میشانی، دکتر سیروس عبد رابطه بین گلوتنین های دارای وزن مولکولی زیاد با کیفیت نانوائی گندمهای کشت شده در ایران [دوره 3، شماره 0، 1374]
 • میشانی، سیروس عبد استفاده از تکنیک PCR بعنوان مارکر DNA در براسیکا [دوره 3، شماره 0، 1374]
 • مصطفوی، مصطفی کاربرد کاربایل (سوین ) به عنوان تنک کننده شیمیایی برای تنظیم باردهی رقم گلدن دلیشس Golden Delicious سیب [دوره 3، شماره 0، 1374]
 • مطهری، محمد بررسی عوامل موثر بر عرضه چغندر قند در استان خراسان [دوره 3، شماره 0، 1374]
 • مقدم، هوشنگ جوان مقایسه دو حشره کش Diflubenzsuron Bacillus Thuringiensis لاروسن 5 ابریشم باف ناجور(Lymantria dispar L.) [دوره 3، شماره 0، 1374]

ن

 • نادری، ابوالقاسم معرفی مقدماتی مناطق تولید سیب زمینی بذری در استانهای اصفهان و چهار محال بختیاری بر اساس ردیابی شته های بالدار [دوره 3، شماره 0، 1374]
 • ناصری، لطفعلی کاربرد کاربایل (سوین ) به عنوان تنک کننده شیمیایی برای تنظیم باردهی رقم گلدن دلیشس Golden Delicious سیب [دوره 3، شماره 0، 1374]
 • نجفی، بهاءالدین عوامل موثر بر تقاضای نیروی کار در تولید چغندرقند با تاکید بر مکانیزاسیون: مطالعه موردی استان فارس [دوره 3، شماره 0، 1374]
 • نجفیان، گودرز رابطه بین گلوتنین های دارای وزن مولکولی زیاد با کیفیت نانوائی گندمهای کشت شده در ایران [دوره 3، شماره 0، 1374]
 • نعمتی، محمد رضا بکارگیری روش EPM در مطالعه فرسایش پذیری و تولید رسوب حوزه آبخیز الموت رود [دوره 3، شماره 0، 1374]
 • نیکخواه، علی جایگزینی تریتیکاله بجای ذرت درجیره های غذائی مرغان تخمگذار [دوره 3، شماره 0، 1374]

و

 • وپورقاسم، رضا بررسی تغیییرات مقادیر اتیلن درزمان برداشت وضمن نگهداری در انبار در میوه سیب رقم گلدن دلیشز [دوره 3، شماره 0، 1374]

ی

 • یزدانی، سعید بررسی عوامل موثر بر عرضه چغندر قند در استان خراسان [دوره 3، شماره 0، 1374]
 • یزدانی، سعید بررسی کارایی اقتصادی صیادی در بندر لنگه [دوره 3، شماره 0، 1374]