نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 8
2. بررسی امکان تولید فیش برگر از کوسه‌ماهی خلیج‌فارس

دوره 36، شماره 5، مرداد 1384

سهراب معینی؛ علی فرزانفر


3. بررسی کاربرد روش اسمز در خشک کردن ماهی کیلکا

دوره 35، شماره 4، تیر 1383

سهراب معینی؛ مهران جواهری


4. تعیین زمان ماندگار ی ماهی کفال طلائی در سرد خانه

دوره 33، شماره 3، خرداد 1381

سهراب معینی؛ دل آرام نخبه زراع