ترسیم نقشه ژنتیکی جو بر اساس نشانگرهای AFLP

نویسندگان

چکیده

با بکارگیری روش AFLP1 بر روی ژل‌های کوچک، تعداد 171 نوار چند شکل برای دو رقم جو ژاپنی انتخاب گردید. این نوارهای چند شکل روی 99 رگه خالص نوترکیب (RIL) حاصل از تلاقی دو رقم مذکور تفرق مندلی 1: 1 را نشان دادند و همه آنها روی هفت کروموزوم جو قرار گرفتند. بنابراین نوارهای مذکور می‌توانند به عنوان نشانگرهای مولکولی برای تهیه نقشه ژنتیکی بکار روند. مکان یابی 173 نشانگر (125 مکانی ژنی) که شامل 171 نشانگر AFLP و 2 نشانگر مرفولوژیکی بود طولی به اندازه 875 سانتی‌متر مورگان را برای ژنوم جو برآورد نمود.

کلیدواژه‌ها