نویسنده = حسین فرداد
بررسی تأثیر میزان آب آبیاری و کود نیتروژن بر کمیت و کیفیت گوجه فرنگی در شرایط کم آبیاری

دوره 37، شماره 4، اردیبهشت 1385

علیرضا فرهمند؛ حسین فرداد؛ عبدالمجید لیاقت؛ عبدالکریم کاشی


تحلیل اقتصادی کم آبیاری گندم در شرایط کرج

دوره 33، شماره 2، اردیبهشت 1381

حسین فرداد؛ حمیدرضا گلکار


اثر تنش شوری (CINa) و رطوبتی بر عملکرد ذرت

دوره 31، شماره 3، خرداد 1379

محمدرضا امداد؛ حسین فرداد


مقایسه چند روش تعیین ضریب آبگذری خاک در حالت اشباع

دوره 4، شماره 0، تیر 1377

کیومرث ابراهیمی؛ حسین فرداد


ارزیابی کمی وکیفی آب برگشتی در آبیاری نشتی پنبه

دوره 4، شماره 0، فروردین 1377

محمداسماعیل اسدی؛ حسین فرداد


اثر دور آبیاری برعملکرد محصول دانه جو و رشد آن

دوره 3، شماره 0، فروردین 1374

حسین فرداد؛ عظیم شیردلی


تعدیل ضریب آبگذری خاک غیر اشباع

3و4، شماره 0، اردیبهشت 1370

محمد حسین مهدیان؛ حسین فرداد