نویسنده = ���������������� ��������������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی مقاومت ارقام مختلف کاهو نسبت به بیماری پژمردگی فوزاریومی

دوره 33، شماره 2، اردیبهشت 1381

علی دهقانی؛ حسن رضا اعتباریان؛ عزیزاله علیزاده


2. پراکنش قارچ های میکوریز آربوسکولار در خاک های شور دشت تبریز ورابطه آن با برخی خصوصیات فیزیکی وشیمیایی خاک

دوره 32، شماره 1، فروردین 1380

ناصر علی اصغر زاده؛ ناهید صالح راستین؛ حسن توفیقی؛ عزیزاله علیزاده