ندارد

لطفا پیش از ارسال مقاله به این نشریه، با تماس با دفتر نشریه، از بررسی مقاله‌ی خود از طریق این سامانه اطمینان حاصل کنید.

شماره جاری: 2-38، شماره 3 - شماره پیاپی 1000304، آذر 1387 (1) 

تحلیل سازوکارهای مشارکت دانشگاه در عرصه ترویج کشاورزی

سعید غلامرضائی؛ حمید موحد محمدی؛ علی اسدی؛ سید محمود حسینی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران

دوره انتشار
ماهنامه