ندارد

لطفا پیش از ارسال مقاله به این نشریه، با تماس با دفتر نشریه، از بررسی مقاله‌ی خود از طریق این سامانه اطمینان حاصل کنید.

شماره جاری: 2-38، شماره 3 - شماره پیاپی 1000304، آذر 1387 (1) 

15. تحلیل سازوکارهای مشارکت دانشگاه در عرصه ترویج کشاورزی

سعید غلامرضائی؛ حمید موحد محمدی؛ علی اسدی؛ سید محمود حسینی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران

دوره انتشار
ماهنامه