نویسنده = مهدی کریمی
اثرتراکم بوته وتاریخ کاشت برصفات زراعی، عملکرد واجزاء عملکردسویا

دوره 35، شماره 2، اردیبهشت 1383

حمیدرضاخادم حمزه؛ مهدی کریمی؛ عبدالمجید رضائی؛ محمود احمدی


اثرات تنش خشکی و مقادیر روی و فسفر بر غلظت و کل جذب عناصر در ذرت

دوره 35، شماره 1، فروردین 1383

مسعود رفیعی؛ حبیب اله نادیان؛ قربان نورمحمدی؛ مهدی کریمی


روش سریع تخمین سرعت رشد محصول در سورگم

دوره 1، شماره 0، تیر 1373

عبدالحمید رضائی؛ حسن فرحبخش؛ مهدی کریمی


اثر رژیمهای مختلف آبیاری بر روند رشد سویا

1و2، شماره 0، فروردین 1369

محمود خدام باشی؛ مهدی کریمی؛ محمدرضا خواجه پور


اثر رژیمهای مختلف آبیاری بر رشد رویشی و زایشی ذرت

3و4، شماره 0، اردیبهشت 1368

حسین توکلی؛ مهدی کریمی؛ سید فرهاد موسوی


تخمین مساحت برگ پنبه

3و4، شماره 0، اردیبهشت 1367

سید فرهای موسوی؛ مهدی کریمی؛ محمدرضا خواجه پور


اثر فاصله ردیف وتراکم بوته بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه دو رقم سویا

3و4، شماره 0، فروردین 1367

غلامعلی رنجبر؛ مهدی کریمی؛ محمد رضا خواجه پور


اثرات تنش رطوبتی خاک برعملکرد و اجزاء عملکرد ارقام سویا

3و4، شماره 0، فروردین 1366

محمودخدام باشی؛ مهدی کریمی؛ سید فرهاد موسوی