نویسنده = ���������� �������� ������������
تعداد مقالات: 2
2. ارزیابی شاخص های مقومت به خشکی در گندم نان

دوره 32، شماره 4، تیر 1380

فرید نورمند موید؛ محمد علی رستمی؛ محمد رضا قنادها