نویسنده = اسدالله اکرم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی روند تغییرات دما و رطوبت در فرآیند پخت کیفی نان بربری در تنور الکتریکی

دوره 4، شماره 0، تیر 1377

اسدالله اکرم؛ تیمور توکلی هشجین؛ پرویز ایرانی