نویسنده = حمیدرضا میرزایی الموتی
تعداد مقالات: 2
2. بخشهای پروتئین و کربوهیدرات مواد خوراکی متداول در سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کرنل

دوره 36، شماره 2، اردیبهشت 1384

حمیدرضا میرزایی الموتی؛ حمید امانلو؛ علی نیکخواه