نویسنده = ���������������� ������������
تعداد مقالات: 2
2. ارزیابی تحمل برخی ژنوتیپ های سویا به تنش خشکی

دوره 35، شماره 4، تیر 1383

مهدی زارع؛ حسن زینالی خانقاه؛ جهانفر دانشیان