نویسنده = اسماعیل زنگانی
بررسی اثرات تنش خشکی بر شاخص‌های جوانه‌زنی 6 رقم کلزا (Brassica napus L.)

دوره 36، شماره 2، اردیبهشت 1384

بابک عندلیبی؛ اسماعیل زنگانی؛ علی حق‌نظری