نویسنده = علی کاشانی
تعداد مقالات: 2
2. اثر تراکم بر عملکرد و برخی صفات رویشی و زایشی 3 ژنوتیپ ماش L.) wilczek ) Vigna radiata در منطقه اهواز

1-37، شماره 3، فروردین 1385

یعقوب حبیب زاده؛ رضا مامقانی؛ علی کاشانی؛ موسی مسگر باشی