نویسنده = �������������� ������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثرات سرعت پیشروی، دور کوبنده و فاصله کوبنده - ضدکوبندة کمباین

2-38، شماره 2، آذر 1387

مجید لشگری؛ حسین مبلی؛ محمود امید؛ رضا علیمردانی؛ سید سعید محتسبی


2. ارائه الگوریتم مناسب جهت جداسازی علفهای هرز از چغندر قند در شرایط واقعی مزرعه با استفاده از پردازش تصاویر

دوره 37، شماره 7، تیر 1385

عبدالعباس جعفری؛ سید سعید محتسبی؛ حسن اقبالی جهرمی؛ محمود امید