کلیدواژه‌ها = سن گندم
مطالعه ژنتیکی مقاومت ژنوتیپ‌های مختلف گندم نسبت به سن (Eurygaster integriceps)

1-37، شماره 2، فروردین 1385

صحبت آئینه؛ محمدرضا بی‌همتا؛ عزت‌اله فرشادفر؛ پیمان زمانی


بررسی ژنتیکی مقاومت به سن (E.integriceps put.)

دوره 3، شماره 0، خرداد 1378

توحید نجفی میرک؛ عبدالهادی حسین زاده؛ محمدرضا قنادها