بررسی تأثیر تاریخ کاشت ومیزان بذر برعملکرد دانه جو والفجر

نویسندگان

چکیده

هدف از اجرای این آزمایش‘ تعیین تاریخ کاشت ومیزان بذر جو و الفجر و اثر متقابل تیمارهای آزمایشی روی عملکرد دانه است‘ برای اجرای این تحقیق از یک طرح آماری کرتهای خرد شده نواری با 5 مقدار مختلف بذر شامل 80‘100‘120‘140و160 کیلوگرم در هکتار و چهار تاریخ کاشت اول مهر‘ 15 مهر‘ اول آبان و 15 آبان استفاده گردید. آزمایش در چهار تکرار انجام شد که مجموعا 80 واحد آزمایشی را به خود اختصاص داد‘ این آزمایش به مدت سه سال د رمزرعه مؤسسه اصلاح وتهیه نهال و بذر کرج انجام شد. نتایج نشان داد که بهترین تاریخ کاشت در منطقه احتمالا 15 مهر ومناسبترین میزان بذر 80 کیلوگرم درهکتار است. چنانچه تاریخ کاشت از 15 مهر تا اول آبان به تأخیر بیافتد کاهش چندانی روی عملکرد که از نظر آماری معنی دار باشد مشاهده نخواهد شد.