بررسی یک معادله جدید تخمین هدایت هیدرولیکی غیر اشباع خاک

نویسندگان

چکیده

یکی از خواص بسیار مهم حاکم بر انتقال آب ومحلولها در خاک هدایت هیدرولیکی (ضریب آبگذری) غیر اشباع خاک است که تعیین آن در صحرا و در آزمایشگاه علاوه بر وقت گیر بودن بسیار گران تمام می شود. مضافا آنکه به لحاظ تغییرات مکانی وزمانی‘ مفید بودن نتایج محدودو اغلب پراکنده در مسائل عملی قابل تردید است. از اینرو روشهای بسیاری برای تخمین هدایت هیدرولیکی غیر اشباع خاک با استفاده از پاره ای ازخواص خاک که اندازه گیری آنها ساده تر می باشد بوجود آمده است.
یکی از این روشها مربوط به معلم که در حقیقت معادله ای تعدیل شده از نوع بوردین می باشد. عقاید متفاوتی درباره مقدار عددی نمای p درمعادلات معلم و بوردین وجود دارد. حل هر دوی این معادلات با نمای متغیر اخیرا توسط وان گنوکتن ارائه گردیده است. در این مقاله با استفاده از روش حل وان گنوکتن برای معادله معلم ‘ مقدار این نما با توجه به بافت خاک برای تعدادی از خاکهای موجود د ر منابع ارزیابی گردید.
نتایج نشان داد که مقدار p آنطوری که توسط معلم پیشنهادگردید یک مقدار ثابت و برابر با 5/0 برای خاکها با بافت متفاوت نمی باشد. . همچنین نتایج نا امید کننده آلکساندر و سایرین مربوط به استفاده از مقدار 5/0 برای خاکها با بافت متفاوت نمی باشد. همچنین نتایج ناامیدکننده آلکساندر و سایراین مربوط به استفاده از مقدار 5/0 برای p بوده است . بر اساس نتایج بدست آمده از این بررسی مقادیر p برای خاکهای رسی ‘ لومی وماسه ای بترتیب برابر با 5/2-‘ 5/0و 5/1 تا 5/6 توصیه گردید.حل معادله نسبت به مقدار آب باقیمانده (r?) آنطور که معلم پیشنهاد کرده بود حساسیت نداشت‘ لکن حساسیت عمدتا مربوط به مقدار آب اشباعی (s?) می شود.