تأثیر ارقام مختلف سیب زمینی بر طول عمر ‘ نسبت زنده ماندن و قدرت تولید مثل شته سبز هلو(Aphididae .hom) Myzus persicce sulzer

نویسنده

چکیده

در این آزمایش ‘ طول عمر‘نسبت زنده ماندن و قدرت تولید مثلی شته سبز هلو روی هشت رقم سیب زمینی به نامهای یوکن گلد‘ نورشیپ ‘ اناوی ‘ شپودی ‘ رزگد‘کنبک ونتدجم بررسی شد.
ارقام مربوطه داخل گلدانها کاشته شد و درشرایط گلخانه نگهداری گردید. گلدانهای مزبور پس از رویش سیب زمینی (دو هفته ای بعد ازکاشت) به اتاقک رشد (16 ساعت روشنایی و cْ1+20) منتقل شدند و توسط پوره های سن اول شته آلوده گردیدند. برای هر تکرار آزمایش ‘ 5 پوره سن اول شته در نظر گرفته شد و در چها رتکرار ‘ آزمایشهای مربوطه انجام گردید.
در طول آزمایش ‘ طول دوره زندگی از تولد تا مرگ ‘ نسبت زنده ماندن و تعداد پوره های حاصله توسط هر شته بدست آمد و ارقام مزبور مورد تجزیه وتحلیل آماری قرار گرفت . نتایج حاصل نشان داد که در صد بلوغ پوره ها ‘ تولید مثل و فعالیتهای پوره زایی وهمچنین طول عمر شته ها روی دو رقم نور شیپ و اناوی به طور قابل ملاحظه ای نسبت به سایر واریته ها کاهش پیدا کرده است. بدین ترتیب درشرایط آزمایش دو رقم مذکور بالاترین مقاومت نسبت به شته سبز هلو داشته اند. رقم شپودی از مقاومت متوسطی برخوردار بوده و بقیه ارقام کاملا حساس بوده اند.