تأثیر مقادیر کودهای ازت ‘ فسفر و پتاسیم بر رش و عملکردسیب زمینی رقم کوزیما

نویسندگان

چکیده

اثر کودهای ازت‘ فسفر و پتاسیم بر رشد وعملکرد سیب زمینی (Solanum tuberosum) رقم کوزیما در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان درسال 1364 مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه چهار میزان ازت (0‘ 90‘ 180 و 270 کیلوگرم درهکتار) ‘به عنوان تیمارهای آزمایشی در یک طرح فاکتوریل با بلوکهای کامل تصادفی ارزیابی گردید.
اثر کود ازت بر عملکرد غده درسطح احتمال 1% معنی دار بود و حداکثر عملکرد با مصرف 180 کیلوگرم ازت درهکتار بدست آمد. کود ازت روی درصد ماده خشک غده بی تأثیر بوداما وزن خشک اندامهای هوائی متناسب با ازت مصرفی افزایش معنی داری یافت. بالاترین میزان رشد رویشی با مصرف 270 کیلوگرم ازت درهکتار بدست آمد.
عدم تأثیر این سطح کود ازت بر عملکرد سبب شدکه نسبت غده به اندامهای هوایی کاهش یابد. اثر کود فسفر بر عملکرد در سطح احتمال 5% معنی دار بود و بالاترین عملکرد با مصرف 180 کیلوگرم اکسید فسفر درهکتار بدست آمد. کود فسفر بر درصد ماده خشک غده ووزن خشک اندامهای هوایی نداشت .ظاهرا خاک مزرعه مورد آزمایش بخش بزرگی از نیاز گیاه را برای پتاسیم تامین کرده بود.
اثرات ازت *فسفر وفسفر* پتاسیم بر عملکرد معنی دار نبود. همچنین اثرات ازت *فسفر‘ ازت * پتاسیم و فسفر * پتاسیم بر درصد ماده خشک غده و وزن خشک اندامهای هوائی معنی دار نبود . اما اثرات ازت * فسفر بر عملکرد در سطح احتمال 1% معنی دار بود. در این رابطه ازت نقش اصلی را بر افزایش عملکرد داشت. ولی بالاترین عملکردها با 180 کیلوگرم ازت و 100 کیلوگرم اکسید پتاسیم در هکتار بدست آمد. اثرات از ت *فسفر* پتاسیم بر در صد ماده خشک غده بی تأثیربود اما بر عملکر د ووزن خشک اندامهای هوایی در سطح احتمال 1% معنی دار بود. رگرسیون عملکرد بر وزن خشک اندامهای هوایی از نوع درجه 2 شناخته شد. بر اساس این منحنی‘ حداکثر عملکرد (6/33 تن درهکتار) با 6/5 تن درهکتار وزن خشک اندامهای هوایی حاصل می گردد. اما بالاترین عملکردها (8/38 تن در هکتار) با 3/5 تن در هکتار وزن خشک اندامهای هوایی و با تیمار 100-180-180 بدست آمد. این تیماردرصد ازت فسفر و پتاسیم اندامهای هوائی و غده را افزایش داد.