کشت مریستم در اسپرس

نویسندگان

چکیده

با استفاده از محیط کشت پایه MS و هورمونها وموادآلی مختلف چهار محیط کشت متفاوت تهیه و طی هفت آزمایش به کشت مریستم انتهایی ساقه گیاه جوان اسپرس در این محیطها با شرایط نوری مختلف و تجدید کشت آنها مبادرت گردید. محیط کشت مایع حاوی 4/0 ‘ 5/0 و 01/0 میلی گرم بترتیب برا ی هورمونهای BAP, GA و NAA بهترین نتیجه را برای رشد قسمتهای هوائی بدست داد. برای تولید بیشتر کالوس ‘ حذف دو هورمون GA و NAA و افزودن هورمون IBA به میزان 05/0 میلیگرم اثر مثبت داشت . استفاده از محیط کشت فاقد هورمون بطور قابل ملاحظه ای موجب تولید ریشه بیشتر گردید.