شناسایی ومعرفی 25 گونه از نرمتنان موزه دانشکده کشاورزی

نویسنده

چکیده

در این مقاله دو رده ‘ بس پاره صدفان و شکمپایان از نرمتنان شامل 25 گونه د ر9 تیره (Vermetidae, Turritellidae,Architectonicidae, Luttirudae,Nerutudae,Turbinidae,Patellidae,Hakiotidae,chitonidae)موجود در کلکسیون موزه دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران معرفی می شود. اغلب گونه های نامبرده به خلیج فارس ‘ اقیانوس هند ‘ فیلی پین ‘ دریای مدیترانه و دریای چین تعلق دارد.