بررسی تثبیت پتاسیم درخاکهای منطقه کرج

نویسنده

چکیده

7 نمونه خاک از نقاط مختلف منطقه کرج جمع آوری شد. 5 گرم خا ک را در لوله سانتریفوژ قرار داده و با آن مقداری محلول که دارای یک سانتی متر مکعب کلرور پتاسیم N/20است افزوده شد (معادل یک میلی اکی والان k+در 100 گرم خاک) نمونه شاهد فقط با آب مقطر اشباع گردید. 48 ساعت بعد از اشباع خاک‘ میزان k+ قابل استخراج با روش استات آمونیوم اندازه گیری شد. نتایج آزمایشها نشان داد که مقدار پتاسین تثبیت شده در این خاکها قابل توجه است. پدیده تثبیت پتاسیم بر حسب مقادیر متفاوت کلرور پتاسیم افزوده شده بررسی گردید. ومعلوم شد که هر چه مقدار کلرور پتاسیم بیشتر باشدمقدار مطلق k+ تثبیت شده زیادتر خواهد بود. تثبیت پتاسیم بطور نسبی در مقادیر اندک کلرور پتاسیم افزوده شده بیشتر است.در مورد تأثیر حرارت ملاحظه شدکه گرما میزان k+ تثبیت شده ار افزایش می دهد. از سوی دیگر آشکار شد که رطوبت خاک تأثیر قابل ملاحظه ای در مقدار k+ تثبیت شده دارد.همچنین معلوم گردید که نوع آنیونهای مورد استعمال درخاک مزبور در مقدار k+ تثبیت شده اثر ندارد.