یک روش ساده آزمایشگاهی برای تخمین تبخیر از سطح خاک لخت بدون وجود سطح ایستایی

نویسنده

چکیده

استفاده از معادله تبخیر که برا ساس معادله کلی جریان آب در خاک غیر اشباع بنا شده در عمل دارای محدودیتهایی می باشد. لذا به منظور تعیین سرعت تبخیر از سطح خا ک لخت و در غیاب سطح ایستایی ‘ یک روش سریع و آسان ارائه شد ومورد ارزیابی قرار گرفت. برای اندازه گیری تبخیر واقعی از خاک لخت Es ‘ از نمونه های خاک (شن نرم) با طول متفاوت که درمعرض تبخیر بالقوه E0 قرار گرفته بودند استفاده شد. با تقسیم تبخیر واقعی از سطح خاک لخت به تبخیر بالقوه Es/E0 و رسم آن نسبت به درصد رطوبت حجمی در خاک ? برای عمقهای مختلف ضریب تبخیر واقعی k تعیین شد. به طور کلی مقدار Es/E0 نسبت به درصد حجمی رطوبت ? در مرحله اول ثابت و در مراحل دوم و سوم تبخیر به صورت خطی کاهش یافت . در مرحله اول شرایط جوی و در مراحل دوم و سوم تبخیر ‘ خصوصیات رطوبتی منجمله ضریب هدایت هیدرولیکی خا ک عامل اصلی کنترل تبخیر واقع بود. همچنین با توجه به نتایج بدست آمده‘ به منظور تعیین ضریب تبخیرk نمودار استاندارد رابطه بین Es/E0و ? برای یک خاک شن نرم رسم شد. با استفاده از این روش ‘ رسم این نمودار برای خاکهای دیگر امکان پذیرمی باشد.