تأثیر مقادیر مختلف کود سرک ازته روی میزان عملکرد و پروتئین دو رقم گندم در اهواز

نویسندگان

چکیده

برای تعیین تأثیر مقادیر مختلف کود ازته سرک بر عملکرد و درصد پروتئین دانه دو رقم گندم درمزرعه آزمایشی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران آزمایشهایی دردو سال زراعی (67-و69-13681366) انجام گرفت . کودها ی ازته به مقادیر 0‘25‘50 ‘75 و 100 کیلوگرم ازت خالص درهکتار به صورت اوره در مرحله غلاف رفتن به گیاهان داده شد. در هر دو سال به صورت معنی داری باعث افزایش عملکرد گردید. حداکثر عملکرد برای رقم اروند درسطح کودی 75 کیلوگرم و برای رقم چناب در سطح کودی 100 کیلوگرم ازت خالص درهکتار حاصل شد. کودهای سرک ازته نیز باعث افزایش درصد پروتئین دانه هر دورقم گندم شدند. درعین حال رقم اروند به علت عدم کود پذیری وحساسیت به خوابیدگی دربالاترین سطح کودی کاهش در عملکرد داشت.