استفاده از سنگهای فسفات معادن ایران بجای دی کلسیم فسفات در تغذیه مرغان تخمگذار

نویسندگان

چکیده

امکان استفاده از سنگهای معان فسفات ایران بجای دی کلسیم فسفات وارداتی به عنوان منبع فسفر مورد نیاز مرغان تخمگذار خوراکی دریک طرح کاملا تصادفی با شش تیمار و چهارتکرار چهار قطعه ای مرغ در هر تیمار بمدت سه ماه مورد مطالعه قرار گرفت.
در این تحقیق ازمیان چهار سنگ فسفاتی که قابلیت جذب فسفر شان به صورت خام و حرارت دیده در آزمایش جداگانه ای تعیین گردیده بود. دو سنگ سلطانیه و دلیر به صورت خام وحرارت دیده که قابلیت جذب فسفر شان بیشتر از بقیه بود مورد مقایسه با دی کلسیم فسفات (DCP) قرار گرفتند.
در مجموع نتیجه گیری گردید که سنگ فسفات سلطانیه زنجان به صورت خام در تغذیه مرغان تخمگذار با توجه به میزان تخمگذاری‘ بازده غذایی ‘ وزن تخم مرغ ‘ وزن مخصوص تخم مرغ وعدم اختلاف معنی دار از نظر وزن بدن و درصد وزن کبد وکیسه صفرا با تیمار شاهد بهترین سنگ فسفات بوده ومصرف این سنگ بجای دی کلسیم فسفات هیچگونه اثر سمی در بر ندارد.