اثر دور آبیاری بر عملکرد وبعضی خصوصیات زراعی اسپرس ( scop Onobrychis viciifolia)

نویسنده

چکیده

نتایج آزمایشی که طی دوسال در مزرعه دانشکده کشاورزی در منطقه طرق مشهد در رابطه با اثر دورهای آبیاری 10‘20‘30‘ و40 روز بدون آبیاری برروی اسپرس انجام گرفت. نشان داد که کاهش عملکرد از دور 10 روز به 20 روز از نظر اقتصادی مناسبتر از 10 روز بوده و در مورد دورهای بیش ار 30 روز می توان به بارندگی سالانه اکتفا نمود.
تغییرات تعداد ساقه در واحد سطح مشابه تغییرات عملکرد بود. تغییرات ارتفاع گیاه ‘ درصد پروتئین و درصد برگ و ساقه درماده خشک روند خاصی را دنبال نکردند ولی ارتفاع گیاه دردور 10 روز بیشتر از بقیه بود و در موردیکه گیاه آبیاری نگردید درص برگ بطورقابل ملاحظه ای کمتر و درصد ساقه وگل بیشتر از بقیه رفتارها بود.