بررسی برخی از صفات بره های قره گل درشرایط محیطی کرج با تغذیه دستی

نویسندگان

چکیده

در این بررسی ‘ اثرات دو جیره غذایی متفاوت بر روی صفات چند از پوست وموی بره قره گل سیاه سرخی در طول دوران بارداری مورد مطالعه قرار گرفت. برای این منظور چهل راس میش قره گل بطور تصادفی به دو گروه مساوی تقسیم و بعد در د و اصطبل جدا‘ ولی مشابه نگهداری شدند. میش ها هر 4 هفته یکبار توزین و از جیره ایکه برای هر گروه در نظر گرفته شده بود تغذیه شدند.
بره ها بعد از تولد توزین و بلافاصله ذبح شدند . پوست آنها جدا‘ بعد توزین و سپس ضخامت و بزرگی سطح پوست تازه اندازه گیری شد. پوست خشک نیز ابتدا توزین و بعد ضخامت و بزرگی سطح آن اندازه گیری شد. برا ی مطالعه ظرافت تار مو از هر پوست از نواحی شانه‘ پشت وکپل نمونه برداری شد.
بر اساس ارقام بدست آمده ‘ همبستگی بین بزرگی سطح پوست‘ ضخامت پوست و وزن پوست و ارتباط این گونه صفات با وزن بره بهنگام تولد‘ همچنین وزن ما در بهنگام زایش و اثر غذایی متفاوت بر روی ظرافت و طول تار موی بره ها مورد بررسی قرا رگرفت.
مقایسه داده های بدست آمده و تجزیه و تحلیل آماری آنها نشان دادکه اثر جیره بر روی سطح پوست تازه ‘ سطح پوست خشک‘ ضخامت پوست تازه وهمچنین اثر جنس بر روی وزن پوست خشک ‘ سطح پوست تازه و سطح پوست خشک معنی دار می باشد.
نتایج حاصله در مورد ظرافت و طول تار مو نشان داد که از نقطه نظر ظرافت و طول تار اختلاف معنی داری بین دو گروه وجود نداشت وهمچنین اثر جیوه‘ جنس و "جنس *جیره" روی میانگین ظرافت و طول موی بره های نر وماده معنی دار نمی باشد.