اثر کینتین بر جذب برگی وانتقال سدیم وکلر در گیاهانی با مقاومت متفاوت نسبت به شوری

نویسنده

چکیده

اثر کینتین درمحلول غذایی بر جذب برگی و انتقال سدیم وکلر درقسمتهای مختلف گیاهانی که مقاومت آنها به شوری متفاوت است (لوبیا‘ حساس‘آفتاب گردان‘نسبتا مقاوم ‘ و چغندر‘مقاوم) درشرایط قابل کنترل آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. غلظت 25/0 میلی گرم درلیتر کینتین باعث کاهش رشد لوبیا شد‘ درحالیکه غلظت 5/0 میلی گرم درلیتر آن ‘ تأثیری بر رشد گیاهان آفتابگردان و چغندرقند نداشت. دوباره انتقالی سدیم تفاوتهای بارزی رانمایان ساخت: تیمار با کییتین بر نگهداری سدیم در منطقه تیمار شده برگ آفتابگردان موثر‘ ولی در لوبیا و چغندر قند بدون تاثیربود. اثر تیمار با کینتین بر دوباره انتقالی سدیم در لوبیا و آفتابگردان کاملا محسوس ‘ ولی در چغندر قند غیر محسوس بود. تیمار با کینتین در لوبیا باعث کاهش خروج سدیم از ریشه به محلول خارجی شد. ولی تیمار مزبور د رآفتابگردان و تا حدودی در چغندرقند ‘ خروج سدیم از ریشه به محلول خارجی را افزایش داد. دوباره انتقالی کلر دارای تفاوتهایی کمتری بود: تیمار با کینتین نگهداری کلر در منطقه تیمار رشد ه برگ لوبیا و آفتابگردان را افزایش و دوباره انتقالی آنرا به سایرقسمتهای این گیاهان کاهش داد. کینتین ‘ خروج کلر از ریشه به محلول خارجی را تا حدودی در لوبیا کاهش داد.