جستجو روش مناسب بر آورد تبخیر وتعرق در منطقه اصفهان

نویسنده

چکیده

به منظور جستجوی مناسبترین روش محاسبه تبخیر و تعرق در منطقه اصفهان که جزومناطق خشک به حساب می آیدو اقلیمهای مشابه‘ چمن به عنوان گیاه مبنا درسه عدد لایسیمتر کاشته شد. آب مصرفی چمن به مدت دو سال و به صورت روزانه اندازه گیری گردید. هم زمان با این آزمایش ‘ پارامترهای اقلیمی نیز در ایستگاه کلیماتولوژی دانشگاه صنعتی اصفهان اندازه گیری شده وتبخیر وتعرق بالقوه برای گیاه مبنا با استفاده از 12 روش مختلف محاسبه گردید مقایسه نتایج حاصل از اندازه گیری تبخیر و تعرق بالقوه چمن بعنوان گیاه مبنا در لایسیمترها با روشهای محاسباتی نشان می دهد که به ترتیب روشهای جنسن-هیز‘ کریستیانسن و هارگریوز ‘ بلینی – کریدل اصلاح شده‘ پن من و ترک نسبت به روشهای دیگر تخیمن مناسبتری از تبخیر وتعرق بالقوه گیاه مبنا را برآورد می نمایند.